UDHËTIM NË KANIONET E SHEJIT (NË FSHATIN BICAJ, KUKËS) / JOURNEY TO SHEJ CANYONS (IN BICAJ VILLAGE, KUKËS)

Aktiviteti i radhes i organizuar nga Shoqata E Femijve Dhe Te Rinjve Me Diabet eshte udhetimi per ne kanionet e Shejit. SHFRD beri bashke nje grup te rinjsh, ku shumica ishin me diabet dhe i organizoi ata per nje udhetim fantastik ne kanionet e Shejit .

Per disa ky ishte aktiviteti i pare ne natyre pas periudhes se karantinimit si pasoje e covid -19. Ashtu si kemi vepruar edhe gjate muajve te fundit me keshilla per mbrojtjen nga virusi ne rrjetet tona sociale, te njejten gje beme edhe para nisjes. U siguruam qe te gjithe pjesemarresit te kishin me vete doreza dhe maska dhe qe te gjithe bene nje matje te temperatures. Megjithate natyra te ofron mundesine e mbajtjes se distances fizike, keshtu qe te gjithe ishim te sigurt.

Udhetimi per ne qytetin e Kukesit u realizua me makina personale nga pjesemarresit, deri ne fshatin Bicaj.

Me pas filluam nje ecje te gjate permes kanionit te Shejit i cili kishte nje terren jo pak te lehte per te ecur. Megjithate bukurite natyrore te jepnin optimiziem per te vazhduar dhe per te pare se cfare bukurish te tjera kishte rruges.

Si gjthmone beme ndalesa per matjen e glicemise dhe konsumimin e gjerave te vogla nese ishte nevoja. Rruga ishte e mbushur me manaferra dhe fruta te tjera te cilat na kishin munguar ne dieten tone prej shume kohes.

Ishte nje mrekulli e natyres e cila zgjati vajtje -ardhje 2h e 30 min.

Ky aktivitet ishte nje nisje e mire per te gjithe pas asaj periudhe te gjate mosaktivizimi.

Armiku kryesor i diabetit eshte aktiviteti fizik. SHFRD do te vazhdoje te organizoje aktivitete ne natyre ne menyre qe te gjithe te kene mundesine te marrin pjese duke pasur ne plan te pare shendetin e personave me diabet.

Falenderim i vecant shkon per mbeshtetesit tane Bordi i Ceshtjeve te Mira

Lotaria Kombetare dhe Bordi i Ceshteve te Mira

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN E FACEBOOK

Aktiviteti i radhes i organizuar nga Shoqata E Femijve Dhe Te Rinjve Me Diabet eshte udhetimi per ne kanionet e Shejit….

Posted by Shoqata e Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet on Sunday, 11 October 2020

The next activity organized by the Association of Children and Youth with Diabetes is the trip to the canyons of Shej. SHFRD brought together a group of young people, most of whom were diabetic, and organized them for a fantastic trip to the Sheikh canyons.

For some this was the first activity in nature after the quarantine period as a result of covid -19. Just as we have done in recent months with virus protection tips on our social networks, we did the same before launching. We made sure that all participants had gloves and masks with them and that all took a temperature measurement. However nature offers the possibility of keeping physical distance, so we were all safe.

The trip to the city of Kukes was made by personal car from the participants, to the village of Bicaj.

Then we started a long walk through the canyon of Shej which had a not a little easy terrain to walk. However the natural beauties give optimism to continue and to see what other beauties were on the way.

As always we made stops for measuring blood sugar and consuming small things if needed. The street was full of berries and other fruits that we had been missing from our diet for a long time.

It was a miracle of nature which lasted 2h and 30 min.

This activity was a good start for everyone after that long period of inactivity.

The main enemy of diabetes is physical activity. SHFRD will continue to organize outdoor activities so that everyone has the opportunity to participate having in mind the health of people with diabetes.

Special thanks goes to our supporters Board of Good Affairs

The National Lottery and the Board of Good Cases

Print Friendly, PDF & Email