Takim me Mjekët Endokrinolog

        Data 20.09.2018 ; Zhvillohet në Qendren e Informimit dhe Ofrimit të Shërbimeve për të rinjtë dhe  fëmijët me Diabet takimi midis Mjekëve  të Shërbimit të Endikronologjisë pranë QSUT Tiranë dhe një grupi të të rinjve me Diabet.

 

 

 

Pjesëmarrës në takim  Shefi i Shërbimit të Endokrinilogjisë Prof. Dr. Thanas Fuferraj  Drejtor i Shoqatës Shqiptare të Endokrinologjisë ; Shefi i Pavionit të Endokrinologjisë Prof.Dr Agron Ylli; Dr. Marjeta  Shukallari Kërmaj ; që çdoherë janë prezent dhe të gatshëm të vijnë në takimet që zhvillohen me grupimin e të rinjve me Diabet dhe prindër të fëmijëve me diabet në kudër të aktiviteteve informuese dhe edukuese. Takimet të tilla janë prezente gjatë gjithë vitit në këtë Qendër. Programet e trajtimit me qendër bashkëpunimin e  mjekun me pacientin, përmirësojnë kontrollin e diabetit dhe informojnë pacientët për mundësitë ekzistuese që mbrojnë të drejtën e tyre. Është fakt se pacientët me Diabet vazhdojnë ta kenë të cenuar sigurinë e tyre. Ndonëse të drejtat e pacientët janë të garantuara me ligj dhe kanë të drejtë ankese për çfarëdo shkelje që iu bëhet, hulumtimet e Shoqatës së FRD tregojnë se ata kanë pak njohuri për këto të drejta. Ekziston ende në Shqipëri asimetria që prodhon sistemi shëndetësor midis rolit që kanë pacientët dhe mjekut. Në qoftë se mjeku ka informata për pacientin dhe ofron shërbime, pacienti duhet të ketë informimin e duhur, që të gjejë mbështetje për problemin e tij. U theksua se nevojitet avokim në vazhdimësi për pacientin, pasi jo çdo pacient është në gjendje që të ballafaqohet me çështje ligjore dhe të jetë pjesë e  vendimmarrjes për të.

 

Qëllimi i takimit ; Informim mbi ecurinë e punës së Shoqatës së të Rinjve dhe Fëmijëve me Diabet, aktivitete e zhvilluara dhe problematikat e ndeshura ; rritja e bashkëpunimit mjekë-pacientë në lidhje me Diabetin si pjesë integrale dhe afatgjatë e strategjive të trajtimit të diabetit dhe shembull i një pune multidisiplinore e i nismave të përbashkëta të ndërmarra nga Shoqata FRD dhe Klinika e Shërbimit të Endokrinologjisë; bashkëpunimi midis dy Shoqatave në kuadër të lehtësimit të bashkëjetesës me sëmundjen e Diabetit.

 

Në këtë takim u prezantua edhe Raporti Vjetor i funksionimit të Qendrës për Informim dhe Shërbim ndaj Diabetit, aktivitetet vjetore të zhvilluara dhe gjetjet e konkluzionet për vazhdimësinë.

 

 

 

 

Ky takim u mundësua në kuadër të Projektit me mbështëtjen  e Lotarisë Kombëtare; Bordi i Çështjeve të Mira.

 

 

 

 

 

 

 

Date 20.09.2018 ; At the Information and Provision of Services Center for young people and children with diabetes, is held a meeting between the Doctors of Endocrine Service at QSUT Tirana and a group of young people with Diabetes.

Participants in the meeting; Head of Endocrinological Service Prof. Dr. Thanas Fuferraj Director of the Albanian Association of Endocrinology; Head of Endocrinology Prof.Dr Agron Ylli; Dr. Marjeta  Shukallari Kërmaj ; who are always present and willing to come to meetings with the group of young people with diabetes and parents of children with diabetes in the context of information and education activities. Such meetings are present throughout the year in this Center. Treatment programs centered the co-operation of the doctor with the patient,  improve diabetes control and inform patients about existing opportunities that protect their rights. It is a fact that patients with diabetes continue to be vulnerable to their safety. Although patients’ rights are guaranteed by law and have a right to complain about any violation, FRD’s research shows that they have little knowledge of these rights. There is still in Albania the asymmetry that the health system produces between the role of patients and doctors.If the doctor has patient information and provides services, the patient should have the right information to find support for his or her problem. It was emphasized that advocacy is needed for the patient ongoing, since not every patient is able to cope with legal issue  and be part of the decision-making process for it.

The purpose of the meeting; Information on job performance of the Association of Young and Diabetes Children, developed activities and problems encountered, increased cooperation doctors-patients regarding Diabetes as an integral and long-term part of the strategies of treating diabetes and example of multidisciplinary & joint initiatives undertaken by the FRD Association and the Endocrinology Service Clinic; cooperation between the two Associations in the context of facilitating coexistence with Diabetes Disease.

At this meeting was also presented the Annual Report on the functioning of the Information and Diabetes Care Center, annual activities and conclusions on continuity.

Special thanks to all participants of this educational and valuable meeting.

This meeting was made possible within the Project with the support of National Lottery; The Board of Good Matters.

Print Friendly, PDF & Email