Takim me Dr.Petrit Hoxhaj – Bashkëjeto me Diabetin! / Meeting with Dr. Petrit Hoxhaj – Coexistence with Diabetes!

Pranë ambjenteve tona “Shoqata e Fëmijëve dhe të rinjve Diabetik” më datë 28.09.2018 u zhvillua takimi në lidhje me shqetësimet dhe problematikat e fëmijëvë dhe të rinjve me diabet. Takimi nisi në orës 18:00 dhe zgjati përreth 2 orë.

 

I pranishëm në takim ishte Mjeku Pediater Endorin(DSHM) Petrit Hoxhaj. Të pranishëm gjithashtu ishin përfaqësues nga Shoqata si dhe prindërit dhe të rinjtë e interesuar.

Ne takim çdokush kishte të drejtën e tij për pyetje drejtuar doktorit. Diskutimi ishte i hapur për të gjithë, i qartë, i kuptueshëm dhe shumë informues e këshillues.

Si fillim doktori bëri një parashtrim të

problematikave më të mëdha që ndeshet çdo diabetik në perditshmërinë e tij/saj.

  • Pyetjet drejtuese të prindërve dhe fëmijëve si më poshtë:

-A duhet të bëjmë ndonjëherë tolerim ndaj ushqimeve?

-Po vijnë festat e fundvitit. Çfarë duhet të kemi parasysh?

-Çfarë duhet të ketë parasysh një nënë shtatzënë?

-Si te menaxhoj dieten ushqimore të fëmijës në momentin që ndryshon sistemin shkollor nga “paradite” në “mbasdite”?

-A duhet ta lë punën nëse fëmija diagnostikohet me diabet?

-Ka të bëjë mërzitja dhe stresi i fëmijëve me ekstremitetin hipo dhe hiperglicemi?

-A është normale dhe a mund të ndodh që glicemia të bjerë nga 400mg/dL në 30mg/dL? A ka pasoja?

-Mund të përdorim insulin në plagë ose nqs plaga kërkon shumë kohë të rikuperohet?

-A është diabeti sëmundje gjenetike?

-Në çfarë mënyre të ulim stresim në mënyrë që mos të kemi çrregullime emocionale?

 

-Duhet të jetë patjetër n     ë dijeni mësuesja dhe shokët për diabetin tim?

-A duhet të largohemi nga puna kur fëmija diagnostikohet me diabet dhe të rrimë në shtëpi për t’u kujdesur për të?

-A duhet ti ndalojmë fëmijët të shkojnë në ekskursion me shkollën vetëm se janë të diagnostikuar me Diabet?

*Përgjigjet e pyetjeve do ti gjeni në vazhdueshmëri të “Biseda me të rinjtë dhe fëmijët Diabetik”, ku do të ketë vend edhe për diskutime të tjera.

  • Këshillat që theksoi Doktori ishin si më poshtë:

-Duhet të keni një dietë të kontrolluar, por të fëmijët mund të bëjmë dhe ndonjë tolerim që ata mos të ndihen keq, duke parë dhe moshatarët e tjerë. Mos i ndërshkoni fëmijët në ushqim! Duhet të lajmëroni mësuesen dhe shokët për bashkëjetesën me Diabet. Mos harroni, në çantën e fëmijës duhet të ketë gjithmonë me vete bustinë sheqer, insulin, aparat për matje!

-Duhet të bëni matje të shpeshta që mos të keni rritje të vazhdueshme të glicemisë, sepse kjo do të ndikojë në nivelin e hemoglobinës.

-Duhet të bëni të pamundurën që mos ti mërzisni apo agravoni fëmijët me diabet sepse kjo sjell çrregullim emocional dhe në këtë mënyrë do të ketë luhatje sheqeri ekstreme. Kjo gjë i dëmton ata. Në rast të nevojshëm këshillohet të flistet me një psikolog.

 

-Rreth shtatëzënisë: Duhet të bëjmë çmos për të mundësuar pompa për vajzat që duan të bëhen nëna. Rast: Në qoftë se nëna ka glicemi të lartë, bebi prodhon shumë insulin. Kështu bebi shëndoshet. Kur bebi lind, shkëputet nga nëna ai nuk e ka më sheqerin e lartë, në këtë mënyrë bie në koma. Rekomandohet që nëna të sigurojë një Holter.
Ky takim u mundësua në kuadër të Projektit me mbështëtjen  e Lotarisë Kombëtare; Bordi i Çështjeve të Mira.

At the “Children and Youth Association of Diabetes” on 28.09.2018, a meeting was held about the concerns and problems of children and young people with diabetes. The meeting started at 18:00 and lasted about 2 hours.

Present at the meeting was Dr.Petrit Hoxhaj. Present were also representatives from the Association as well as parents and young people interested. At the meeting, everyone had the right to ask questions to the doctor. The discussion was open to everyone, understandable and very informative and advisory.

At first the doctor made a presentation of the biggest problems facing every diabetic in his / her daily life.

The parents and children’s questions are as follows:

– Should we ever tolerate food?

-There are coming Christmas holidays. What should we consider?

-What should a pregnant mother consider?

-How to manage your child’s diet when the school system changes from “morning” to “afternoon”?

– Should I resigns from work if my child is diagnosed with diabetes?

-Is related the boredom and stress of children with hypo and hyperglycemia extremities?

-Is it normal and can glycemia fall from 400mg / dL to 30mg / dL? Are there any consequences?

-Can we use insulin in the wound or when the wound takes a long time to recover?

-Is diabetes genetic disease?

-How to reduce stress in order not to have emotional disturbances?

-Must be aware the teacher or friends of my Diabetes?

– Do we resigns from work when the child is diagnosed with diabetes and staying at home to care for the child?

– Should we stop children from going to school excursion only if they are diagnosed with diabetes?

* You will find answers to the questions in “Conversation with Young People and Diabetes Children”.

 

 

Advices that the Doctor pointed out were as follows:

-You must have a controlled diet, but in children we can make any tolerance for them not to feel bad, seeing other peers.

-Do not interrupt them children with food! You should notify your teacher and friends about coexistence with Diabetes. Remember, the child bag should always have a sugar sachet, insulin, measuring device!

– You should do frequent measurements so that you do not have a constant increase in blood sugar,because it will affect the level of hemoglobin.

– You have to do the right thing not to upset or agitate children with diabetes because this brings emotional disorder and in this way there will be extreme sugar fluctuations. This harms them. If necessary consult with a psychologist.

-About the Pregnancy: We must do our best to enable the pump for girls who want to become mothers. Case: If the mother has high blood sugar, the baby produces a lot of insulin. So the baby will be fat. When the baby is born, he has no longer high sugar, thus falling into coma.It is recommended that the mother provide a holter.

“This project is made possible by the financial support of the National Lottery Board of Justice.”

Print Friendly, PDF & Email