STATUTI I SHOQATES “FËMIJËT DHE TË RINJTË DIABETIK” 2013 / THE STATUTE OF THE ASSOCIATION OF “ CHILDREN AND YOUTH PEOPLE WITH DIABETES” 2013

Neni 1

Shoqata “Fëmijët dhe të Rinjte Diabetik” do të jetë jo politike, jo fetare, jofitimprurëse dhe do të ushtrojë veprimtarinë e saj pa afat, në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi dhe komform statutit dhe programit të saj.

Article 1
The association of  “Children and  youth  people with diabetes”, will be non-political, not religious, non – profit and will practice its activity unlimited, according to the Albanian legislation in power and andalso according to its statute and program.

________________________

 Neni 2

Shoqata “Fëmijët dhe të Rinjte Diabetik” është krijuar për të mbështetur komunitetin e Pacientit Diabetik në Shqipëri dhe jashtë saj, në çdo vend ku banojnë dhe ushtrojnë aktivitetin e tyre.

Article 2
The association of “Children and youth people with diabetes” was created to support the community of the children and youth people with diabetes in and out Albania, in any country where they areresident and practise their activity.
________________________

 Neni 4

QËLLIMI

 • Angazhimi për të promovuar dhe mbështetur të drejtën legjitime të pranimit, përfshirjes dhe integrimit të njerëzve me diabet në shoqërinë shqiptare, duke u bazuar në respektimin dhe garantimin e të Drejtave të Njeriut dhe Konventën e të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuara, duke informuar dhe rritur ndërgjegjësimin e publikut, institucioneve dhe palëve të tjera të interesuara, si dhe të kontribuojnë në fuqizimin e njerëzve që jetojnë me diabet për të bërë një jetë të pavarur dhe promovimin e edukimit me metodat dhe terapitë bashkëkohore të aplikuara në trajtimin e diabetit.
 • Në përmbushje të qëllimit të saj shoqata ka synime negocime të herëpasherëshme me të tretët për realizimin e përmbushjes së nevojave të tyre me medikamenteve për pacientët në vështirësi ekonomike dhe paisjet per kontrollin e diabetit:
 1. Monitorimin e vazhdueshëm tëpacientëve diabetik nga mosha 0 (zero) deri në 18 (tëtembëdhjetë) vjeç.
 2. Monitorimi i kushteve socialo-ekonomike dhe implementimi sa më i mirë i tyre në shoqëri.
 3. Negocime të herëpashershme me të tretët për realizimin e përmbushjes së nevojave të tyre me medikamente për pacientët në vështirësi ekonomike.
 4. Përfaqësim në nivel insitucional përpara subjekteve shtetërore dhe atyre private, nëmbrojtje tëtë drejtave të pacientëve diabetik.
 5. Përfaqësim dhe zgjidhjen e çështjeve përkatëse, në rrugë administrative dhe gjyqësore, në favor të anëtarëve të shoqatës.
 6. Kryerja e aktiviteteve në nivel kombëtar dhe rajonal, për të sensibilizuar komunitetin në tërësi dhe atë të pacientëve në veçanti.
 7. Trajnime mbi tema të ndryshme, të cilat do të mundësojnë përfshirjen e anëtarëve në projekte të caktuara dhe arritjen e eksperiencave për një monitorim sa më të mirë të diabetit.
 8. Publikimi i studimeve të ndryshme të cilat kanë lidhje me të rejat e fundit mbi diabetin.
 9. Bashkëpunim me shoqatat homologe brenda dhe jashtë vendit.
 10. Organizime të kampit të diabetit.
 11. Asistencë në familje për edukimin dhe trajtimin e diabetit.
 12. Kërkim nga Qendra Spitalore të dhëna epidemologjike për diabetin.
 13. Situatat e nderlikimeve të sëmurëve me diabet.

Si dhe kryerjen e çdo aktiviteti apo sipërmarrje të ligjshme, të cilat do të konsiderohen dhe do të konsistojnë efikase në përmbushjen e qëllimit dhe objektivave të pritshme të shoqatës.

Article 4
Purpose

 • Commitment to promote and support the legal right of acceptance, inclusion and integration of people with diabetes in Albanian soc
 • iety, based on the respect and guarantee of Human Rights and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, by informing and raising public awareness, institutions and other stakeholders and contributing to the empowerment of people living with diabetes to become an independent life and promoting education with modern methods and therapies applied in the treatment of diabetes.
 • In fulfillment of its purpose the Association has goals, continous negotiations with the third parties in the realization of meeting their needs, services and various equipment to members in economic difficulties.
  1. Continuous monitoring of patients with diabetes by age 0 (zero) up to 35(thirty five) years old.
  2. Monitoring soci-economic conditions and their improvement
  3. Continous negotiations with the third parties in the realization of meeting their needs in medications, and various equipment to members in economic difficulties.
  4. Institutional level representation before state and private entities, in defense of the rights of patients with diabetes
  5. Representation and resolution ofissues related to diabetes, through administrative and judicial way.
  6. Carrying out activities in National and Regional level, to sensitize the community in general and that of patients with diabetes in particular
  7. Training on different topics related to the disease in question, which will enable the involvement of members in certain projects and achieving much experience for a better monitoring of diabetes
  8. The publication of various studies which have about recent developments on diabetes
  9. Cooperation with twin associations within the country and abroad to create a network diabetics
  10. Assistance to the families of people with diabetes for education, treatment and management of diabetes
  11. Research by the Institute of Public Service, INSTAT, Health Ministry, Institutions and organizations operating in this field for epidemiological data on diabetes
  12. Conducting various studies in the field of public health about issues related to diabetes in cooperation with private and state institutions and organizations.

As well as performing anyactivity or legal undertakings, which will be considered andwill consist efficient in fulfilling the expected aims of the association.

 ________________________

 Neni 10

ANËTARËSIMI NË SHOQATË

 Kriteret e pranimit në shoqatë:

Do të pranohen si anëtarë për të aderuar në shoqatë:

 1. Çdo pacient nën moshën 18 (tetëmbëdhjetë) vjeç, që është diagnostikuar nga diabeti dhe familjarët apo persona që shfaqin interesimin e tyre.
 2. Çdo pacient ose familjar,që është i gatshëm të bashkëpunojë apo të punojë në grup për arritjen e qëllimeve përkatëse.
 3. Çdo pacient që është i gatshëm të përmbushë me vullnet detyrimet statutore, të detyrueshme për t’u zbatuar rast pas rasti.

Kërkesa për anëtarësim mund të paraqitet me shkrim në çdo kohëtek Bordi Drejtues edhe  miratohet, rast pas rasti nga ky i fundit.

________________________

Neni 11

TË DREJTAT E ANËTARËVE TË SHOQATËS

Anëtari i shoqatës ka këto të drejta:

  • Të zgjedhë dhe të zgjidhet në organet drejtuese të Shoqatës.
  • Të japë mendim apo të bëjë oponencë për çdo vendim apo nismë që merr Shoqata, duke paraqitur me shkrim apo dhe gojarisht variantin e tij.
  • T’u kërkojë shpjegime organeve drejtuese për ecurinë e platformave të caktuara, në planin ekzekutiv por dhe në atë financiar.
  • Të informohet për ecurinë e veprimtarisë së shoqatës në çdo rast që do ta konsiderojë të nevojshme.
  • Të heqë dorë nga anëtarësia duke njoftuar me shkrim së paku një muaj më parë, duke paraqitur një kërkesë me shkrim, Bordit Drejtues të Shoqatës.
 • Të gjithë anëtarët e shoqatës kanë të drejtë vote të barabartë në Mbledhjen e Përgjithshme.
  ________________________

 Neni 13

 E drejta e anëtarësisë në shoqatë nuk tjetërsohet dhe nuk trashëgohet.

Article 13
The membership right in the association is not alienated and not inherited
________________________

 

 

Print Friendly, PDF & Email