SI TE MESOJME KARBOHIDRATET / HOW TO COUNT CARBOHYDRATES

Një nga faktorët kryesorë për një menaxhim të mirë të diabetit është ushqyerja e shëndetshme dhe sigurisht sasia e kontrolluar e karbohidrateve. Për një diabetik është shumë e rëndësishme të dijë të llogarisë përmbajtjen e karbohidrateve në një sasi të caktuar ushqimi. Me ndihmën e mjekes endokrinologe Esmeralda Cela u zhvillua seminari i parë me një grup të rinjsh me Diabet Tip 1 për të mësuar llogaritjen e raportit insulinë-karbohidrate dhe faktorin e korrigjimit për nivele të ndryshme të glicemisë. Këto seminare do të vazhdojnë derisa pacientët pjesëmarrës të kenë marrë njohuritë e mjaftueshme për të kontrolluar lëvizjen e insulinës në varësi të karbohidrateve që konsumojnë.

Falenderojmë për mundësinë e këtij aktiviteti Lotarinë Kombëtare dhe Bordin e Cështjeve të Mira.

 One of the key factors for good diabetes management is healthy eating and of course the controlled amount of carbohydrates. For a diabetic it is very important to know to calculate the carbohydrate content in a certain amount of food. With the help of endocrinologist Esmeralda Cela, the first seminar was held with a group of young people with Type 1 Diabetes to learn how to calculate the insulin-carbohydrate ratio and the correction factor for different glycemic levels. These workshops will continue until the participating patients have acquired sufficient knowledge to control the movement of insulin depending on the carbohydrates they consume.

We thank the National Lottery and the Board of Good Affairs for the opportunity of this activity.

Print Friendly, PDF & Email