Vazhdimësia e rimbursimit të fishave për fëmijët me diabet

Ky pyetësor bëhet për qëllim informimi lidhur me rimbursimin e fishave.
Të gjitha të dhënat do të jenë kofidenciale.

Print Friendly, PDF & Email