Kemi kënaqësinë të njoftojmë hapjen e Qendrës së informimit dhe shërbimit për fëmijët dhe të rinjtë që jetojnë me diabet si edhe hapjen e Muajit Ndërgjegjësues të Diabetit 2017 të gjithë sëbashku!
Na ndiqni në faqen tonë të Shoqatës për të mësuar më shumë rreth këtij muaji ndërgjegjësues.

We are pleased to announce the opening of the Information and Care Center for Children and Young People Living with Diabetes as well as the Opening of the Diabetes Awareness Month 2017 all together! Follow us on our Association page to find out more about this awareness month.

Qëllimi  i këtij projekti është edukimi mbi diabetin dhe sensibilizimi përmes informimit dhe trajnimit i fëmijëve dhe të rinjve me (dhe pa) diabet, për të gjitha vështirësitë që ata ndeshin në lidhje me diabetin.

The purpose of this project is education on diabetes and awareness raising through information and training of children and young people with (and without) diabetes, for all the difficulties they face with the diabetes.

Gjithashtu projekti synon që përmes sesioneve informuese, të afrojë mjekët dhe personat me diabet më pranë njëri-tjetrit.

Also, the project aims to bring doctors and people with diabetes closer to each other through informative sessions. Raising awareness of the risk of diabetes and taking measures to avoid this epidemic.

Ndërgjegjësimi i të rinjve për rrezikshmërinë e diabetit dhe marrja masë e shmangies së kësaj epidemie.

Aktiviteti kryesor i këtij projekti është ngritja e një qendre informimi specifik për diabetin. Kjo qendër do të mirëpresë të rinj dhe fëmijë diabetikë, të cilët do të edukohen se si të menaxhojnë këtë sëmundje, të rinj të tjerë të cilët do të mësojnë më shumë rreth kësaj sëmundje dhe si mund të zhvillojnë një stil jetese të shëndetshëme.

The main activity of this project is the establishment of a specific information center for diabetes. This center will welcome young people and diabetic children who will be educated on how to manage this disease, young people who will learn more about this disease and how to develop a healthy lifestyle.

Aktiviteti i vazhdueshëm i qendrës do të jetë:

–       takime ndërmjet personave me diabet

–       ndarje eksperiencash

–       informacione mbi dietat, ushqimin dhe regjimin ditor

–       mjekimet, si injektohen insulinat, si maten glicemit, si injektohet glukagoni etj.

–       kontrollet tek mjeku specialist

–       aktivitetin fizik

The ongoing activity of the center will be:
– meetings between people with diabetes
– sharing of experiences
– information on diets, nutrition and daily regime
– medicines, such as insulin injections, glycemic counts, glucagon injections etc.
– checks at the specialist doctor
– physical activity

Në mënyrë që të kemi një bazë orientuese për punën tonë, projekti do të nisë me një studim mbi nivelin e njohurive dhe perceptimin e diabetit nga publiku; të rinjtë, prindër, persona të prekur nga diabeti. Ky studim do të ofrojë dhe indikatorët cilësorë që do të monitorohen ne vijim. I njëjti studim do të përsëritet dhe në fund të projektit, për të parë ndikimin e tij në publik dhë për të përcaktuar mundësitë e zhvillimit të mëtejshëm.
In order to have a guiding ground for our work, the project will start with a study on the level of knowledge and perception of diabetes by the public; young people, parents, people with diabetes.
This study will also provide qualitative indicators that will be monitored in the following. The same study will be repeated at the end of the project to see its impact on the public and to determine further development opportunities.

 

“Ky projekt është mundësuar me mbështetjen financiare të Bordit të Çështjeve të Mira të Lotarisë Kombëtare”.
“This project is made possible by the financial support of the National Lottery Board of Justice.”

 

Pranë    QSUT
Rr.        Kongresi i Manastirit, Tiranë 1015, Shqipëri
Tel.       069 72 58 585
E-mail:  shfr.diabetike@gmail.com
GoogleMaps: https://www.google.com/maps/place/Shoqata+e+Femijeve+dhe+te+Rinjve+me+Diabet/@41.338672,19.8309703,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x135031419b9cdb83:0x72fa745352105df2!8m2!3d41.338668!4d19.833159

Near QSUT
St. Manastir Congress, Tirana 1015, Albania
Tel. 069 72 58 585
E-mail: shfr.diabetike@gmail.com
GoogleMaps: https://www.google.com/maps/place/Shoqata+e+Femijeve+dhe+te+Rinjve+me+Diabet/@41.338672,19.8309703,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x135031419b9cdb83:0x72fa745352105df2!8m2!3d41.338668!4d19.833159

 

Aktivitetet në qendër janë:

  • Intervista

 

 

 

Pjesa falenderimeve te emisioni Vizioni i pasdites,  nga ora 6:40

Realizimi i "Rimbursimit të fishave të matjes së sheqerit në gjak", në bashkëpunim me qeverin aktuale

Në sajë të punës së Shoqatës së Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet në bashkëpunim me anëtarët, familjarët, bluzat e bardha, këshilltarët, vullnetarët dhe donatorët e ndryshëm, kemi kënaqësinë e veçantë t'ju njoftojmë dhe të shprehim mirënjohjen tonë si Shoqatë pacientësh fëmijë dhe të rinj me diabet duke falenderuar #Qeverinë_Rama! ☺☺☺☺☺Pasi, pa matur sheqerin në gjak nuk mjekohet diabeti.Në qoftë se ne njohim nivelin e sheqerit në gjak, dimë të mjekohemi më mirë dhe të kalojmë një jetë sa më cilësore si gjithë të tjerët.Sëbashku arritëm të realizonim vendosjen e rimbursimit të fishave për matjen e sheqerit në gjak

Posted by Shoqata e Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet on Friday, 5 January 2018

 

 

 

 

 

  • Diabeti tip 1 dhe shtatzania

Diabeti tip.1 dhe Shtatëzania / Diabetes type1 and pregnancy

 

Grupe mbështetëse / Supporting groups

 

  • Takime

       

  • Fletë palosja e Qendrës së informimit dhe shërbimit për fëmijët me diabet:

Informohu për Diabetin

 

 

 

Information and care center for children and young people living with diabetes We are pleased to announce the opening of the Information and Care Center for Children and Young People Living with Diabetes as well as the Opening of the Diabetes Awareness Month 2017 all together! Follow us on our Association page to find out more about this awareness month. The purpose of this project is education on diabetes and awareness raising through information and training of children and young people with (and without) diabetes, for all the difficulties they face with the diabetes. Also, the project aims to bring doctors and people with diabetes closer to each other through informative sessions. Raising awareness of the risk of diabetes and taking measures to avoid this epidemic. The main activity of this project is the establishment of a specific information center for diabetes. This center will welcome young people and diabetic children who will be educated on how to manage this disease, young people who will learn more about this disease and how to develop a healthy lifestyle. The ongoing activity of the center will be: – meetings between people with diabetes – sharing of experiences – information on diets, nutrition and daily regime – medicines, such as insulin injections, glycemic counts, glucagon injections etc. – checks at the specialist doctor – physical activity In order to have a guiding ground for our work, the project will start with a study on the level of knowledge and perception of diabetes by the public; young people, parents, people with diabetes. This study will also provide qualitative indicators that will be monitored in the following. The same study will be repeated at the end of the project to see its impact on the public and to determine further development opportunities. “This project is made possible by the financial support of the National Lottery Board of Justice.”

 

 

Print Friendly, PDF & Email