“Parandalimi dhe Kontrolli i diabetit Tip II” / “Prevention and Control of Type II Diabetes”

Shoqata e Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet të mbështetur nga projekti HAP (Health for all Project) organizoi në Komunitetin e Zonës së Fratarit, projektin “Parandalimi dhe Kontrolli i diabetit Tip II”.

 

Takimi i parë u realizua më datë 29/03/2016, në pranine e stafit të Shoqatës së Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet, Stafit të HAP (Health for all Project) dhe komunitetit të kësaj zone me synim që të prezantonte planin e aktiviteteve për përfaqësuesit e kësaj njësie administrative.

Përfitues në këtë projekt ishin të gjithë pjestarët e komunitetit të Zonës së Fratarit. përfitues të kësaj pjese ishin edhe stafi shëndetësor i cili u trajnua perreth kesaj semundjeje. Pjesmarrës në këtë aktivitet ishin të rinjë nga gjimnazi i zonës së Fratarit nxenes nga Shkollat 9-Vjeçare, prindër dhe mësues, përfaqësues nga qendra shëndetësore e Fratarit dhe përfaqësues nga Drejtoria e Shëndetit Publik.

Numri i pjesmarrësve ishte 60 gjithsej: nga të cilët 21 femra dhe 25 meshkuj. Përfaqësues nga Institucionet Edukuese ishin 4 pjesmarrës. Përfaqësues nga Institucionet Shëndetësore ishin 6 pjesmarrës dhe përfaqësues nga Drejtoria e Shëndetit Publik Mallakaster ishin 2 pjesmarrës.

   

                The HAP (Health for All Project) Association of Children and Young People with Diabetes Project organized the project “Prevention and Control of Type II Diabetes” in the Community of Fraternal Zone.
                The Association of Children and Young People with Diabetes, supported by the project HAP (Health for All Project), organized the project “Prevention and Control of Type II Diabetes” in the Community of Fratar.
The first meeting was held on 29/03/2016, in the presence of the Children and Youth Association of Diabetes, the Health for All Project staff and the community of this area with the aim of presenting the activities plan for the representatives of this administrative unit.
Beneficiaries of this project were all members of the Frater Zone community. Beneficiaries of this part were also the healthcare staff trained around this disease. Participants in this activity were young people from the gymnasium of the Frater area, pupils from 9-year-old Schools, parents and teachers, representatives from the Fraternal Health Center and representatives from the Public Health Directorate.
The total number of participants was 60, of which 21 were females and 25 men. Representatives from Educational Institutions were 4 participants. Representatives from Health Institutions were 6 participants and representatives from the Mallakaster Public Health Directorate were 2 participants.
The first meeting was held on 29/03/2016, in the presence of the staff of The Association of Children and Young People with Diabetes, the (HAP) Health for All Project staff and the community of this area, with the aim of presenting a plan of activities for representatives of this administrative unit.Beneficiaries of this project were all the members of the Fratar Zone community. Beneficiaries of this part were also the healthcare staff trained around this disease. Participants in this activity were young people from the gymnasium of the Fratar area, pupils from Junior High Schools, parents and teachers, representatives from the Fratar Health Center and representatives from the Public Health Directorate.The total number of participants was 60, of which 21 were females and 25 men. Representatives from Educational Institutions were 4 participants. Representatives from Health Institutions were 6 participants and representatives from the Mallakaster Public Health Directorate were 2 participants.

Më datë 25/07/2016 organizuam takimin e dytë për zhvillimin e trajnimit të parë me personelin e Qëndrës Shëndetësore të zonës së Fratarit.

Pjesamarrës: Personeli Shëndetësor i Qëndrës Shëndetësore, Fratar

Ky trajnim kishte si synim kryesor që të aftësonte personelin shëndetësor lidhur me parandalimin dhe kontrollin e diabetit tip II. Trajnimi filloi me pyetesorin vlerësues të njohurive të pjesmarrësëve. U prezantuan pjesë teorike duke filluar nga sesionet njohëse mbi nivelin e sheqerit në gjak, diabeti tip II, shenjat dhe faktorët e rrezikut. Një ndales e rëndësishme ishte te parandalimi dhe menaxhimi i diabetit. Nga mjekia trajnuese, u bë një përmbledhje në lidhje me këtë temë dhe ndryshimet që kishin pësuar me kalimin e kohës në mënyrën se si bëhesh menaxhues i sëmundjes.

Më pas trajnimi kaloi në një fazë tjetër duke u fokusuar në tema si prediabeti, pacienti me diabet, komplikacionet dhe çfarë mund të bëjmë për ti reduktuar ato dhe në fund roli i punonjësëve shëndetësor në komunitet. U theksua se sa e rëndësishme është njohja e përsonave të mundëshëm të cilët mund të kenë diabet.

Në sesionet praktike u realizua matja e glicemisë në gjak, Indeksi i masës trupore  dhe si realizohet injektimi i insulinës. Fillimisht u shpjeguan nivelet normale të sheqerit në gjak, sa duhet të jetë sheqëri esëll dhe pas vaktit, kur një person mund të dyshohet për të patur diabet, dhe çfarë duhet të këshilloje mjeku në secilin rast. Më pas pjesmarrësevë ju demostrua matja e sheqerit dhe më pas u kërkua që të realizonin matje me kolegët e tyre. I njëjti parim u ndoq dhe me B.M.I. duke integruar praktikën me teorine. Gjithashtu u tregua se si dhe ku mund të realizohej insulina dhe çfarë duhet të dinin rreth higjenës lidhur me kryerjen e injektimit.

Pjesa e fundit u lidh me Kuminikimin ndërmjet personelit shëndetësor – pacient – komunitet. U realizua një prezantim paraprak mbi komunikimin, format e komunikimit dhe kanalet e tij, si duhet të silleshin me pacientet dhe komunitetin. Çfarë duhet të mbajnë parasysh për një komunikim më efektiv.

Në fund të trajnimit u realizua një përmbledhje dhe u shpërnda post testi dhe formulari i vlerësimit.

Numri i pjesëmarrësve ishte 19 gjithsej. Përfaqësues nga Institucionet Edukuese ishin 1-femër dhe 2-meshkuj pjesmarrës. Përfaqësues nga Institucionet Shëndetësore në total ishte 15 pjesmarrës 7-femra dhe 8-meshkuj dhe nga Qendra e Akreditimit ishte 1-femër pjesmarrëse.

Dated 25/07/2016 we organized the second meeting for the development of the first training with the staff of the Health Center of the Frater area. Participant: Healthcare Staff of the Health Center, Fraternal

                This training was primarily aimed at enabling the health personnel to control and control type II diabetes. The training started with a participant’s assessment appraisal questionnaire. Theoretical parts were introduced starting from cognitive sessions on blood sugar levels, type II diabetes, signs and risk factors. An important stop was on the prevention and management of diabetes. From the training doctor, a review was made about this topic and the changes that have over time occurred in how you become a disease manager.

                Then the training went to another stage focusing on topics such as prediabetes, diabetes patient, complications, and what we can do to reduce them and ultimately the role of community health workers. It was stressed how important it is to know who can have diabetes.

                In practical sessions, blood glucose measurement, body mass index, and insulin injection were performed. Initially, the normal levels of blood sugar were explained, as it should be sugar slices and after the meal, when a person may be suspected of having diabetes, and what should the doctor consult on each case. Subsequently, participants showed you the measurement of sugar and then were asked to measure with their colleagues. The same principle was followed and with B.M. integrating practice with theory. It was also shown how and where insulin could be obtained and what to know about the hygiene associated with the injection.

                The last part was linked to the curing of healthcare – patient – community personnel. A preliminary presentation on communication, forms of communication and its channels was conducted, how to behave with the patients and the community. What to consider for a more effective communication.

                At the end of the training a summary was made and the post-test and assessment form was distributed. The total number of participants was 19.

                Representatives from Educational Institutions were 1-female and 2-male participant. Representatives from Health Institutions in total were 15 7-female and 8-male participants and the Accreditation Center was 1-female participant. 

Më datat 09, 10, 24, 25/09/2016 organizuam katër takimet për zhvillimin e trajnimit të parë, Trajnimi i Edukatorëve Bashkëmoshatar, të zonës së Fratarit.

Ky trajnim kishte si synim kryesor që të aftësonte te rinjtë bashkëmoshatarë lidhur me parandalimin dhe kontrollin e diabetit tip II. Trajnimi filloi me pyetesorin vlerësues të njohurive të pjesmarrësëve. Përpos kësaj, trajnuesit u bënë pyetje të ndryshme për të vlerësuar mënyrën se si do të drejtohej trajnimi. U prezantuan qëllimi dhe objektivi i aktivitetit,

Çfarë është edukimi bashkëmoshatar? Çfarë është glicemia dhe si e kontrollon trupi? Çfarë është diabeti mellitus tip II dhe shenjat e tij , faktorët e rrezikut parandalimi  dhe kujdesi ndaj diabetit etj. Pjesmarrësit inkurajoheshin që të pyesnin dhe të ishin aktiv gjatë prezantimit duke bërë dhe pyetje të ndryshme. Një ndalesë e rëndësishme ishte te parandalimi dhe menaxhimi i diabetit.

Më pas trajnimi u fokusua në tema si komunikimi me komunitetin për të parandaluar diabetin Tip 2.

Në sesionet praktike u realizua matja e glicemisë në gjak, indeksi i masës trupore dhe si realizohet injektimi i insulinës.

U realizua një prezantim paraprak mbi komunikimin, format e komunikimit, si duhet të silleshin me pacientet dhe komunitetin. Çfarë duhet të mbajnë parasysh për një komunikim më efektiv.

Në fund të trajnimit u realizua një përmbledhje dhe u shpërnda post testi dhe formulari i vlerësimit.

 • Më datën 09 numri i pjesmarrësve ishte 15 gjithësej. Përfaqësues nga Institucionet Edukuese ishin 2-femra dhe 1-mashkull pjesmarrës. Përfaqësues bashkëmoshatar 9-femra dhe 6-meshkuj.
 • Më datën 10 numri i pjesmarrësve ishte 18 gjithësej. Përfaqësues nga Institucionet Edukuese ishin 2-femra dhe 1-mashkull pjesmarrës. Përfaqësues bashkëmoshatar 5-femra dhe 13-meshkuj.
 • Më datën 24 numri i pjesmarrësve ishte 23 gjithësej. Përfaqësues nga Institucionet Edukuese ishin 2-femra dhe 1-mashkull pjesmarrës. Përfaqësues bashkëmoshatar 7-femra dhe 13-meshkuj.
 • Më datën 25 numri i pjesmarrësve ishte 23 gjithësej. Përfaqësues nga Institucionet Edukuese ishin 2-femra dhe 1-mashkull pjesmarrës. Përfaqësues bashkëmoshatar 4-femra dhe 16-meshkuj.

 

                On 09, 10, 24, 25/09/2016 we organized four meetings for the development of the first training, the Training of Peer-Educators, of the Fratar area.

                This training was primarily aimed at enabling young peers in prevention and control of type II diabetes. The training started with a participant’s assessment appraisal questionnaire. Additionally, trainers were asked various questions to evaluate how the training would be conducted. The purpose and the objective of the activity were presented,What is peer education? What is glycemic and how does the body check it? What is diabetes mellitus type II and its signs, risk factors for prevention and diabetes care etc. Participants were encouraged to ask and be active during the presentation by doing different questions. An important stop was in preventing and managing diabetes.               

                Subsequently, the training focused on topics such as communication with the community to prevent Type 2 diabetes               

                In practical sessions, blood glucose measurement, body mass index, and insulin injection were performed

                A preliminary presentation on communication, forms of communication, how to behave with the patients and the community were realized. What do you have to consider for a more effective communication?

                At the end of the training a summary was made and the post-test and evaluation form was distributed.

                Dated n 09 the total number of participants was 15. Representatives from Educational Institutions were 2-female and 1-male participant. 9-Female and 6-Male Peer Representatives.

                Dated n 10 the number of participants was 18 in total. Representatives from Educational Institutions were 2-female and 1-male participant. 5-Female and 13-Male Peer Representative.

                Dated n 24 the total number of participants was 23. Representatives from Educational Institutions were 2-female and 1-male participant. 7-Female and 13-Male Peer Representatives.

                Dated n 25 the total number of participants was 23 in total. Representatives from Educational Institutions were 2-female and 1-male participant. 4-Female and 16-Male Peer Representative.

Më datat 07 dhe 14/10/2016 organizuam takimin me nxënësit e shkollës së mesme “Hajredin Fratari, në zonën Fratar.

Duke nisur zëvendësimin e orëve të ndryshme dhe plotësimin e listë-pjesmarrjes vazhduam aktivitetin ku edukatorët bashkëmoshatarë të trajnuar në fazën e mëparshme të projektit bënë një prezantim të ndarë në dy pjesë: konsumimit dhe aktivitetit fizik. Komunikimin me komunitetin për të parandaluar Diabetin Mellitus Tip 2, si dhe pyetje të ndryshme nga nxënësit e klasave të ndryshme. Përfundimi ishte vendosja e theksit ne shërbimin e ofruar nëper Qëndrat Shëndetsore në bazë të skemës së sigurimeve shëndetsore.

Prezantimi u bë në PowerPoint, numri i nxënësve të pranishëm mesatarisht ishte 18.

Numri i nxënësve ishte në totalë 170:

 • Klasa 10B, 20 Nxënës, 11 vajza dhe 9 djem
 • Klasa 10C, 20 Nxënës, 14 vajza dhe 6 djem
 • Klasa 11A, 20 Nxënës, 17 vajza dhe 3 djem
 • Klasa 11B, 20 Nxënës, 12 vajza dhe 8 djem
 • Klasa 10A, 10 Nxënës,  6 vajza dhe 4 djem
 • Klasa 12B, 15 Nxënës, 12 vajza dhe 3 djem
 • Klasa 12A, 20 Nxënës, 13 vajza dhe 7 djem
 • Klasa 11C, 25 Nxënës, 13 vajza dhe 12 djem
 • Klasa 12C, 20 Nxënës, 10 vajza dhe 10 djem

Nxënësit pohuan se i dinin këshillat që duhet ti jepnin komunitetit dhe e kuptonin ç’duhet të bënin për të pasur një stil jetese më të shëndetshëm por edhe ata vetë abuzonin me ushqimet, preferonin ushqime të thata, bënin jetë sedentare.

Ky trajnim u solli në vëmendje se duhet të fillonin të ishin edukatorë edhe të vetvetes me qëllim parandalimin e sëmundjeve si diabeti. Ata u bindën se një mirëkujdesje në ushqim dhe rregjim përmirëson jetën e tyre dhe mund të përballojë me sukses këtë sëmundje të shekullit.

                 On 07 and 14/10/2016 we organized a meeting with high school students “Hajredin Fratari” in the Fratar area.

                 Starting the replacement of different classes and completing the attendance list, we continued the activity where the peer educators trained in the previous phase of the project made a presentation divided into two parts: nutrition and physical activity. Communicating with the community to prevent Diabetes Mellitus Tip 2 as well as different questions from students of different classes. The conclusion was to emphasize the service offered to Health Centers under the health insurance scheme.The presentation was made in PowerPoint; the average number of students present was 18.

                     The total number of students was 170:

– Class 10B, 20 Students, 11 girls and 9 boys

– Class 10C, 20 Students, 14 girls and 6 boys

– Class 11A, 20 Students, 17 girls and 3 boys 

– Class 11B, 20 Students, 12 girls and 8 boys

– Class 10A, 10 Students,   6 girls and 4 boys

– Class 12B, 15 Students, 12 girls and 3 boys

– Class 12A, 20 Students 13 girls and 7 boys

– Class 11C, 25 students, 13 girls and 12 boys

– Class 12C, 20 Students, 10 girls and 10 boys.

                 The students said they knew the advice they should give to the community and understood what to do to have a healthier lifestyle, but they themselves abused with the food, preferred fast foods, and had a sedentary life.

                This training brought attention to the need to start educating themselves to prevent diabetes. They were convinced that a good nutrition and regimentation improves their lives and can successfully cope with this century’s illness.

Më datë 07/10/2016 Shoqata e Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet të mbështetur nga projekti HAP (Health for All Project) organizoi takimin e parë periodik me anëtarët e komunitetit Ninësh, në ndihmesë të edukatorëve bashkëmoshatarë. Duke nisur një axhendë me testim të sheqerit në gjak në çdo ambjent si: shtëpi, bare dhe dyqane. Ndanë diskutimet me komunitetin mbi njohurit që kishin për diabetin Tip II dhe duke i siguruar këshilla me gojë dhe fletpalosje të përgatitura. Theksi u vu në shërbimin e ofruar nëper Qëndrat Shëndetsore në bazë të skemës së sigurimeve shëndetsore.

 

Pasi mbërritëm në zonën Ninësh u ndamë në grupe duke patur nga një menaxherë të mirëfilltë për njohuritë mbi diabetin dhe nisëm të zhvillonim takime në çdo familje.

Në fund të çdo takimi u mbajtën shënim të gjitha rezultatet e glicemive në gjak sipas emrave dhe mbiemrave, dhe kjo për efekt diskutimi me Qëndrën Shëndetsore për të bashkëpunuar për parandalim të diabetit tip II. Edhe vetë komuniteti në masë të gjerë shfaqi interes për t’u konsultuar më tej me mjekun në Qendrën Shëndesore të Fratarit në ditët në vazhdimësi.

 

On 07/10/2016, The Association of Children and Young People with Diabetes, with the help of the Health for All Project(HAP), organized the first periodical meeting with members of the Ninesh community to assist peer educators. Starting a test of blood sugar in every environment such as: home, bars and shops. Share discussions with the community on the knowledge about Type II diabetes and providing oral advice and leaflets prepared. Emphasis was placed on the service provided to Health Centers under the health insurance scheme.Once we arrived in Ninesh, we split into groups by having a real manager for diabetes knowledge and started meeting each family.

                    At the end of each meeting were recorded all blood glucose results by names and surnames, and this was for discussion with the Health Center to cooperate in preventing Type II diabetes. Even the community itself showed interest in further consulting with the doctor at the Fraternal Health Center in the coming days.

Më datë 08/10/2016 u vendos të ishte takimi i fundit dhe të mbyllej në zonën Ninësh ku dhe nisi ky aktivitet në terren dhe më pas me qëndrën e Fratarit si në takimet e tjera në vazhdimësi puna niste duke u ndarë në grupe me detyra për secilin duke i ndarë ato herë pas here me njëri tjetrin.

U realizua një prezantim paraprak mbi komunikimin, format e komunikimit, si duhet të silleshin me pacientet. Çfarë duhet të mbajnë parasysh për një komunikim sa më efektiv dhe te qarte. U theksua sjellja me njëri tjetrin dhe me komunitetin, toni i zërit dhe ne mirë shpjegimin e këshillave në lidhje me diabetin tip 2 dhe me rradhë për detyrat e ndryshme të secilit. Duke nisur një axhendë me testim të sheqerit në gjak në çdo ambjent si: shtëpi, bare dhe dyqane. Zhvillim të diskutimeve me komunitetin duke ndarë njohurite që kishin për diabetin Tip II dhe duke i siguruar këshilla me gojë dhe fletpalosje të përgatitura nga SHFRD në bashkëpunim me HAP.

 • Më datën 07/10/2016, Numri i pjesmarrësve ishte 60 në total. U realizuan 54 matje glicemie, në zonën e komunitetit Ninësh.
 • Më datën 08/10/2016, Numri i pjesmarrësve ishte 75 në total. U realizuan 59 matje glicemie, në zonat e komunitetit Kremanar dhe Dizdar.
 • Më datën 14/10/2016, Numri i pjesmarrësve ishte 75 në total. U realizuan 59 matje glicemie, në zonën e komunitetit Bejar.
 • Më datën 14/10/2016, Numri i pjesmarrësve ishte 106 në total. U realizuan 106 matje glicemie, në zonën e komunitetit Kut dhe Kapaj
 • Më datën 14/10/2016, Numri i pjesmarrësve ishte 243 në total. U realizuan 216 matje glicemie, në zonën e komunitetit Ninësh dhe Fratar

         On 08/10/2016 it was decided to be the last meeting and to shut down in the area of Ninesh, where it started this activity on the ground and then with the center of Fratar as in other ongoing meetings, the work was not divided into groups with assignments for each, separating them from time to time with each other.

                A preliminary presentation on communication, forms of communication, how to behave with the patients was carried out. What to consider for a more effective and clear communication. It was emphasized the behavior with each other and with the community, the tone of voice and in the best explanation of the tips regarding type 2 diabetes and in turn the different tasks of each. Starting a test of blood sugar in every environment such as: home, bars and shops. Develop community discussions by sharing the knowledge about Type II diabetes and providing oral advice and leaflets prepared by SHFRD in collaboration with HAP. 

o      Dated on 07/10/2016, The number of participants was 60 in total. 54 blood glucose measurements were performed in the community area of Ninesh.

o      Dated on 08/10/2016, The number of participants was 75 in total. 59 glycemic measurements were performed in the communities of Kremanar and Dizdar.

o      Dated on 14/10/2016, The number of participants was 75 in total. 59 glycemic measurements were performed in the Bejar community area.

o      Dated on 14/10/2016, The number of participants was 106 in total. 106 blood glucose measurements were performed in the Kut and Kapaj community

o      Dated on 14/10/2016, The number of participants was 243 in total. 216 glycemic measurements were performed in the Ninesh and Fratar community area.

Print Friendly, PDF & Email