Njohja e të sapo diagnostikuarve me diabet me Shoqatën e Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet… / Meeting newly diagnosed with diabetes with the Association of Children and Youth with Diabetes…

Në vazhdim të programit që nisëm disa kohë më parë “Nje kafe me miq” që do të realizohej cdo të premte në qendrën e SHFRD, të premten e kaluar u realizua një takim i cili ishte ndryshe ng atë tjerët. Këtë herë morën pjesë të gjithë të rinjtë e diagnostikuar me diabet rishtas se bashku me disa anëtarë të vjetër të shoqatës.

Ky takim ishte shumë i rëndësishëm për vetë faktin që persona me diabet e të rinjë tashmë janë në një epokë të re të jetës së tyre  ku do të përballen me shumë vështirësi, vuajtje dhe sakrifica të cilat do i shoqërojnë gjithë jetën.

Fillimisht të rinjtë u njohën me njëri tjetrin duke treguar dhe momentin se si e përjetuan kur morën vesh që kishin diabet. Disa ishin ende të mërzitur për këte fakt, disa ishin dyshues nëse do ja dilnin ta përballonin një sëmundje të tillë që kërkon kujdes maksimal në cdo moment të jetës, por e rëndësishme ishte që shumica ishte pas bisedimit me bashvuajtësit e vjetër u mbushën me shpresë, me diabetin do mësohesh sa ndonjëherë nuk e imagjinon më veten pa atë.

Stafi i SHFRD u foli për historinë e qendrës, punën që është bërë ndër vite, dhe arritjet më të mëdha që janë realizuar. Gjithashtu u informuan në lidhje me shërbimet që ne ofrojmë dhe u prezantuan me donatorët tanë kryesorë që kanë qenë mbështetje në cdo hap të shoqatës.

Në ambientet e qendrës u njohën me llojet e insulinave dhe aparateve që ekzistojnë nga koleksioni që ne mbedhur, gjithashtu dhe disa shprehje që janë motivim për diabetin.

Një tjetër diskutim ishte dhe njohja me Web-in www.diabet.al i cili është i vetëm në Shqipëri nga përmbajtja e informacionit të detajuar për diabetin. Në vazhdim të këtij diskutimi u fol dhe për menaxhimin e diabetit në rrethana të përgjithshme pasi është vetë detyra e personave me diabet që në të ardhmen të lexojnë vet sa më shumë informacione të duhura për diabetin. Megjithatë takimet e herëpashershme, aktivitetet dhe organzimet që SHFRD do të organizoj këto muaj, do u lejojë që të marin përvoja nga me të vjetrit dhe të mesojnë më shumë për diabetin.

Duke qenë se jo cdo gjë do të jetë e lehtë dhe perfekte, ne i njohëm anëtarët e rinj me sfidat dhe problemet që kanë personat me diabet në Shqipëri. Një nga cështjet me kryesore që nuk mund të lihej pa u përmendur ishte dhe cëshjta e ndihmës ekonomike (KEMPIT). U njoftuan për ndryshimet që janë bërë ku personave me diabet u është hequr në masë e drejta për të përfituar kemp, ne kundërshtim të plotë me Konventën e Personave me Aftësi të Kufizuar. U treguam atyre hapat që janë marë për ta kundërshtuar këtë fakt dhe hapat që do të meren ne të ardhmen. Ata u shprehën të gatshëm që do të jenë të gjjithë kundër këtij vendimi që duhet të anullohet me cdo kusht.

Takimi u mbyll përsëri me energji pozitive pasi për ne me diabet nuk ekziston frika dhe dorëzimi. Të rinjtë ishin shumë të kënaqur dhe mezi prisnin të mernin pjesë në aktivitet e ardhshme ku me kryesori do të jetë dhe trajnime në lidhje me numërimin e karbohidrateve, një nga pikat kyce për të manaxhuar diabetin.

Falenderojmë Bordin e Cështjeve të Mira, i përbër nga Lotaria Kombëtare dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Lotaria Kombëtare dhe Bordi i Cështeve të Mira

FOTOGRAFI TE TJERA KLIKONI NE LINKUN E FACEBOOKUT:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=www.diabet.al&set=a.3649861968460991

In continuation of the program that we started some time ago “A coffee with friends” that would be realized every Friday in the center of SHFRD, last Friday was held a meeting which was different from the others. This time all the young people newly diagnosed with diabetes participated along with some old members of the association.

This meeting was very important for the fact that people with diabetes and young people are already in a new era of their lives where they will face many difficulties, sufferings and sacrifices that will accompany them throughout life.

The young people first got to know each other by telling them the moment how they experienced it when they found out they had diabetes. Some were still upset about this fact, some were skeptical if they would be able to cope with such an illness that requires maximum care at every moment of life, but the important thing was that most were after talking to old co-sufferers were filled with hope, with diabetes you will get used to how much you can never imagine yourself without it.

SHFRD staff talked about the history of the center, the work that has been done over the years, and the greatest achievements that have been realized. They were also informed about the services we provide and were introduced to our key donors who have been supportive in every step of the association.

In the premises of the center were introduced to the types of insulins and devices that exist from the collection we collected, as well as some expressions that are motivating for diabetes.

Another discussion was the acquaintance with the Web www.diabet.al which is the only one in Albania from the content of detailed information about diabetes. In the continuation of this discussion, they also talked about the management of diabetes in general circumstances, as it is the duty of people with diabetes to read as much information about diabetes as possible in the future. However, the occasional meetings, activities and events that SHFRD will organize these months will allow them to gain experience from the elderly and learn more about diabetes.

As not everything will be easy and perfect, we introduce new members to the challenges and problems that people with diabetes in Albania have. One of the main issues that could not be left unmentioned was the issue of economic assistance (KEMPI). They were informed of the changes that have been made where people with diabetes have been massively deprived of the right to receive social help from the state , in complete violation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. We showed them the steps that have been taken to counter this fact and the steps that will be taken in the future. They expressed their readiness to oppose this decision, which should be annulled at all costs.

The meeting closed again with positive energy as for us with diabetes there is no fear and surrender. The young people were very satisfied and could not wait to take part in the next activity where the main one will be training on carbohydrate counting, one of the key points to manage diabetes.

We thank the Board of Good Affairs, composed of the National Lottery and the Ministry of Finance and Economy

Print Friendly, PDF & Email