Muaji i Diabetit 08.11.2015 – Diabetes Month 2015

Aktiviteti u zhvillua në datë 08/11/2015 Ne kuader te muajit te diabetit me mbeshtetjen e ILMAFARM dhe Klubi Discover Albania, Shoqata e Femijeve dhe te Rinjve me Diabet realizoi aktivitetin e rralles ne kalaja e Prezes dhe Liqeni i Sharkes. Qëllimi kryesor i këtij projekti ishte që fëmijët të informoheshin dhe të edukoheshin sesi ta menaxhonin sa më mirë diabetin gjatë aktiviteteve të ndyshme me bashkmoshatarët e tyre, dhe te mesonin per produktet e dobishme. Gjatë aktivitetit u organizuan biseda të lira pyetje si dhe lojra te ndryshme. Këto biseda u suportuan nga mjeku, i cili i dha përgjigje të gjitha pyetjeve dhe shqetësimeve që ndeshnin të rinjtë gjatë përditshmërisë së tyre në lidhje me diabetin. Donatorë: Firma Farmaceutike  “ILMAFARM’

Capture

 

Diabetes Month 2015

The event was held in dated 08.11.2015 Within the month of diabetes with the support of ILMA FARM and Club Discover Albania, the Association of Children and Youth with Diabetes rare activity we perform  at Preza castle and  at Lake Sharkes.      The main goal of this project was for children to  be informed and educated on how to better manage their diabetes during different  activities with their peers , and learn about useful products . During the event free discussion and questions were organized . These games supported  calls from the doctor, who gave answers to all  the questions and concerns encountered by young people in their daily   lives about diabetes.  Donors: Pharmaceutical firm “ILMA FARM ‘

Print Friendly, PDF & Email