Minimaratona “Edhe ti mund ti kalosh limitet e tua” / Mini marathon “You too can exceed your limits”

Aktiviteti i radhës i organizuar nga SHFRD ishte një minimaratonë 5 km dhe 10 km, e cila u organizua në bashkëpunim me Maraton Albania tek Diga e Liqenit të Tiranës. Kjo minimaratone u organizua për nder të udhëtimit nga Sheshi Skenderbe në Dibwr drejt Sheshit Skënderbe në Shkup (161 km).

Maraton Albania

Në këtë aktivitet u ftuan të gjithë pjesëtrarët e Shoqatës Së Fëmijve dhe Të Rinjve me Diabet, por jo vetëm, ata mund të mirnin dhe miqtë e tyre me vete në kuadër të nismës “Një kafe me miq” Ku personat me diabet ndihen të lirshëm të flasin për gjithcka pa pasur kurrfarë ndrojtje, në cdo ambjent.

Edhe pse ky ishte një aktivitet me shkallë të lartë vështirësie, pjesëmarrja ishte e kënaqshme dhe për më tepër kishte dhe fëmijë midis tyre. Ky aktivitet promovon shumë mirë aktivitetin fizik si armikun kryesor të diabetit.

Në fillim të aktivitet folëm disi për masat anti-covid që tashmë kanë hyrë në rutinën tonë të përditshme. U dhanë dhe këshillat e nevoshme për zhvillimin e aktivitetit pa probleme nga të gjithë.

Mbajtja e gjërave të ëmbla më vete ishte detyrim, gjithashtu dhe mbajtja e ujit. Të gjithë personat me diabet bënë matjet para nisjes dhe  bënë korrigjimet nëse ishte e nevojshme. Gjithashtu u bë tek-tuk ndonjë matje tek personat qe nuk kishin diabet si një depsitimi i castit për maratonistët pjesëmarrës.

Cdokush qe nuk ndihej mirë ishte i lire të dilte nga gara dhe të merte kujdesin e nevojshëm.

Të gjithë u nisën me një ritëm të lartë dhe dëshirë për të përfunduar të parët por të githë e dinim se nuk do të ishte aq e lehtë. Ritmi ra pas dy kilometrave të parë dhe vështirësia po rritej, por askush nuk kishte ndërmend të hiqte dorë.

Dhe në fund të gjithë ja dolën. Disa më pas dhe disa më përpara. Por kjo nuk ka rëndësi sepse në një maratonë fitues janë të gjithë ata që e përfundojnë garën. Për personat me diabet kjo ështe një fitore e dyfishtë, e cila sjell besim se në të ardhmen do ja dalësh për cdo gjë.

U dhanë dhe disa medalje simbolike për vendet e para, ku njëri ishte me diabet dhe kjo do futet në historinë e kësaj maratone.

SHFRD pret që në të ardhmen pjesëmarrja në aktivitete të tilla të jetë e lartë, dhe të gjithë të kuptojnë që ne jemi njësoj dhe mund të bëjmë një maratonë ashtu sic mund ta besh dhe ti.

Ky takim u mundësua në kuadër të Projektit me mbështëtjen  e Bordi i Çështjeve të Mira të përbër nga Lotaria Kombëtare dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Lotaria Kombetare dhe Bordi i Ceshteve te Mira

FOTOGRAFI TE TJERA KLIKONI NE LINKUN E FACEBOOKUT

https://web.facebook.com/media/set/?vanity=www.diabet.al&set=a.3358239800956544

The next activity organized by SHFRD was a 5 km and 10 km mini marathon, which was organized in cooperation with the Albania Marathon at the Tirana Lake Dam. This mini-marathon was organized in honor of the trip from Skenderbe Square in Diber to Skanderbeg Square in Skopje (161 km).

In this activity were invited all the members of the Association of Children and Youth with Diabetes, but not only, they could take their friends with them within the initiative “A coffee with friends” Where people with diabetes feel free to talk about everything without any shyness, in any environment.

Although this was an activity with a high degree of difficulty, the participation was enjoyable and moreover there were children among them. This activity very well promotes physical activity as the main enemy of diabetes.

At the beginning of the activity we talked a bit about anti-covid measures that have already entered our daily routine. Necessary advice was given for the smooth development of the activity by everyone.

Keeping sweets separate was an obligation, as was keeping water. All people with diabetes made pre-departure measurements and made corrections if necessary. There were also occasional measurements of people who did not have diabetes as an instant deprivation for participating marathon runners.

Anyone who did not feel well was free to leave the race and receive the necessary care.

Everyone started with a high pace and desire to finish first but we all knew it would not be so easy. The pace dropped after the first two miles and the difficulty was increasing, but no one intended to give up.

And in the end everyone succeeded. Some after and some before. But that does not matter because in a marathon the winner is everyone who finishes the race. For people with diabetes this is a double victory, which brings confidence that in the future you will succeed in everything.

Some symbolic medals were awarded for the first places, where one was with diabetes and this will be included in the history of this marathon.

SHFRD expects that in the future participation in such activities will be high, and everyone understands that we are the same and can do a marathon as you can do it.

This meeting was made possible within the Project with the support of the Board of Good Affairs composed of the National Lottery and the Ministry of Finance and Economy

National Lottery and Good Cases Board

Print Friendly, PDF & Email