Matje e gjendjes Mineralo-Vitaminoze ne qendren e SHoqates se Femijeve dhe te Rinjve me Diabet / Measurement of vitamins and minerals in the human body

Aktiviteti i rradhes per anetaret e Shoqates se Femijeve dhe te Rinjve me diabet ishte matje e vitaminave dhe mineraleve pjese perberese te trupit te njeriut.

Duhet te behen here pas here kontrolle te tilla per te shmangur dhe trajtuar mungesen e vitaminave dhe mineraleve kryesore. Duke ditur se cfare mungese mund te kemi, atehere pershtasim dhe dieten duke shtuar me shume ushqime me permbajtje te asaj vitamine ose minerali per te cilin kemi nevoje ose marrjen e suplementeve shtese.

Te paturit ne norma sasine e tyre na ndihmojne ne ruajtjen e shendetit, minimizimin e simptomave te shkaktuara nga crregullime kardiovaskulare, gastrointestinale, urinare ose me baze sistemi imunologjik, per permiresimin e funksionit konjiktiv, ruajtjen e forces se kockave dhe sigurisht rregullimin e nivelit te glukozes ne gjak.

Falenderojme Kompanine Bionime dhe Bordin e Ceshtjeve te Mira

The next activity for members of the Diabetes and Youth Association was to measure vitamins and minerals in the human body. Such checks should be made from time to time to avoid and treat deficiencies of key vitamins and minerals. Knowing what we may be missing, then adjusting our diet by adding more foods with the vitamin or mineral we need or taking supplements. Having them at their normal range helps keep us healthy, minimize the symptoms caused by cardiovascular, gastrointestinal, urinary or immune system disorders, improve cognitive function, maintain bone strength and, of course, regulate glucose levels in the blood. We thank the Bionime Company and the Board of Good Affairs

Print Friendly, PDF & Email