LLogaritjen e Karbohidrateve / Calculation of Carbohydrates

Shoqata e Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet organizoi një takim midis anëtarëve të shoqatës dhe Dr. Agim Gjikopulli (Shërbimi i Sëmundjeve Pediatrike Gastroenterohepatologjike dhe Neurologjike) më datën 01 Mars në ambjentet e Telemjekësisë, QSUT.
Të gjithë anëtarët u lajmëruan disa ditë para, në mënyrë të tillë që pjesmarrje të ishte e shumtë dhe që të gjithë të kishin mundësi të mësonin “Llogaritjen e Karbohidrateve”.

Doktori shpjegoi shumë qartë, për t’u kuptuar nga të gjithë informacioni që përcillte. Pavarësisht se kishte persona, të cilët nuk e kuptonin 100% “Llogaritjen e Karbohidrateve”, me kalimin e kohës duke dëgjuar pyetje nga salla dhe sygjerime e shembuj të ndryshim, ky leksion u bë më i lehtë për t’u kuptuar dhe vënë në zbatim nga personat me Diabet.

Pasi u mblodhën të gjithë të interesuarit, takimi u shpall i hapur. Fillimi ishte një formë bashkëbisedimi në mënyrë që edhe pjesëmarrësit, të njiheshin me njëri-tjetrin.

Temat që u sqaruan më me detaje nga Dr. Gjikopulli ishin:

 • Cfarë janë Carbohydratet (Carbs)?
 • Cilat ushqime përmbajnë Carbs?
 • Pse është e nevojshme të njihen Carbs kur fëmija juaj është me Diabet?
 • Target i HbA1c dhe Glicemisë (niveli i sheqerit në gjak) sipas moshës
 • Si ti numëroni Carbohidratet-et
 • Ku konsiston plani ushqimor bazuar në Carbs?
 • Për sa Carbohidratet-et ka nevojë të hajë fëmija juaj?
 • Si ti axhustoni dozat e insulinës në varësi të sasive të ndryshme të
  Carbohidratet-ve?
 • Cili është raporti i duhur midis Insulinës dhe Carbohidrate-ve për fëmijën tuaj?
 • Si të lexoni etiketat e ushqimeve bazuar në Carbohidrate
 • Çfarë është madhësia e porcionit?
 • Udhërrëfyes për madhësinë e porcioneve
 • Si të ushqehet shëndetshëm fëmija juaj me Diabet
 • Plani për vakte dhe zemra (snacks) të shëndetëshme
 • Shembuj për sasinë e Carbohidrate-ve në ushqime
 • Kombinimet e ushqimeve
 • Ushqimi jashtë këshillave
 • Zgjedhjet e mira të ushqimeve kur ushqeheni jashtë shtëpisë
 • Si të bëhet më e lehtë ushqyerja në shkollë
 • Koha e zemrës (snack yime)
 • Si të menaxhohen rastet e festive tek fëmija juaj
 • Kur fëmija juaj nuk ka ha ushqimin
 • Ushqimet pa sheqer (sugar free) dhe pa yndyrë (fat free)
 • Informacione të tjera

Duhet të dimë se: Carbs janë Karbohidratet (sheqernat) të cilat gjenden në shumë ushqime të cilat fëmija juaj i konsumon gjatë ditës. Ato janë përbërës shumë të rëndësishme dhe bëjnë furnizimin me glukozë të trupit dhe trurit të fëmijës tuaj duke siguruar funksionimin më të mirë të tyre. Glukoza është një nga format e carbs-eve të cilën qelizat e trupit e përdorin si burim energjitik. Trupi i fëmijës suaj i përdor carbs-et si energji e cila mundëson atë të rritet, të ecë, të luajë dhe të kryejë aktivitete të tjera fizike. Në vecanti truri i fëmijës suaj duhet të sigurojë glukozën sepse ajo e ndihmon të rritet, të mësojë dhe të zhvillohet.

Mos mungoni në të tilla takime që organizon Shoqata e Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet ! Ato janë të rëndësishme pë ecurinë dhe menaxhimin e diabetit.

Ky takim u mundësua në kuadër të Projektit me mbështëtjen e Lotarisë Kombëtare; Bordi i Çështjeve të Mira.


The Association of Children and Young People with Diabetes organized a meeting between members of the association and Dr. Agim Gjikopulli (Gastroenterohepathological and Neurological Pediatric Disease Service) on 01 March at Telemedicine , QSUT.

All members were announced some days before, so that participation was large and that everyone had the opportunity to learn “Carbohydrate Calculation”.

After the gathering of all interested parties, the meeting was announced openly. The beginning was a form of conversation so that the participants could get to know each other.

The doctor explained very clearly, to be understood by all the information he conveyed. Although there were people who did not understand 100% “Carbohydrate Calculation” over time listening to questions from the hall and suggestions and examples of change, this lesson became easier to understand and implement from people with diabetes.

The topics that were explained in more detail by Dr. Gjikopulli were:

 • What are Carbohydrats (Carbs)?
 • What foods contain Carbs?
 • Why is Carbs Needed When Your Child Is With Diabetes?
 • Target of HbA1c and Glycemia (blood sugar level) by age
 • How do you count Carbohydrates?
 • Where does the Carbs based diet plan consist?
 • How much carbohydrates do your child need to eat?
 • How to adjust insulin doses depending on the different amounts of Carbohidrates?
 • What is the right relationship between Insulin and Carbohydrates for your baby?
 • How to Read Food Labels based on Carbohydrate
 • What is the size of the portion?
 • Guide to the size of the portions
 • How to Feed Your Child Healthy With Diabetes
 • Healthy snack and snack plan
 • Examples for the amount of Carbohydrate in foods
 • Food combinations
 • Diet outside counseling
 • Good food choices when eating outside your home
 • How to make school feeding easier
 • Heart time (snack time)
 • How to manage your child’s festive occasions
 • When your baby does not eat food
 • Foods without sugar (sugar free) and fat-free (fat free)
 • Other information

We should know that: Carbs are Carbohydrates (sugars) found in many foods that your baby consumes during the day. They are very important ingredients and make your child’s body and brain glucose supply to ensure their best functioning. Glucose is one of the forms of carbs that body cells use as a source of energy. Your baby’s body uses carbs as energy that enables him to grow, walk, play, and perform other physical activities. In particular, your baby’s brain needs to provide glucose because it helps it grow, learn, and develop.

Do not miss out on such meetings organized by the Children and Youth Association of Diabetes! They are important for the progress and management of diabetes.

This meeting was made possible under the Project with the support of National Lottery; The Board of Good Affairs.

Print Friendly, PDF & Email