Ku mund të matet Glicemia?

Informojini se mund ta masin gliceminë individualisht (psh. në shtëpi) si edhe në shumë mjedise të tjera në komunitet, si p.sh.:
— Në farmacitë që e ofrojnë këtë shërbim
— Në çdo qendër shëndetësore ku gjendet stafi mjekësor i trajnuar

Print Friendly, PDF & Email