Konferenca “Diabeti nuk fle” – Conference “Diabetes never sleeps”

Konferenca u mbajt në datë 22/03/2014, pranë ambjenteve të Hotel Tirana Internacional.

Qëllimi kësaj konference ishte mbrojtja e të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve me diabet, sensibilizimi i autoriteteve për këtë sëmundje që nuk “fle” dhe prenzantimi i projekt planit të vitit 2014.

Në konferencë morën pjesë dhe referuan mjekë, psikolologë, dietologë dhe antarë të shoqatës.

Në aktivitet u trajtuan tema të ndryshme si: kostot e diabetit, diabeti te adoleshentët, kujdesi ndaj komplikacioneve, mbrojtja e të drejtave të këtij komuniteti, roli i familjes dhe edukimi psikologjik, llogaritja e karbohidrateve etj.

Pjesmarrësit në aktivitet ishin: fëmijë dhe të rinj me diabet, familjarë dhe të afërm të tyre, firma të ndryshme farmaceutike, miq, dashamirës dhe media të ndryshme. Donatorë Studenti i Dhjetorit Z.Ilir DIZDARI.

6

 

Conference “Diabetes never sleeps”

The conference was held on 22.03.2014, at the premises of Tirana International Hotel.

The purpose of this conference was to protect the rights of children and young people with diabetes, awareness of this disease that does not “sleep” and presentation of the draft 2014 plan.

The conference was attended and referred by physicians, psychologists, dietitians, members of the association and their friends and family.

The event addressed topics such as: costs of diabetes, diabetes in adolescents, care for the complications, the protection of the rights of the community, the role of family and psychological education, the calculation of carbohydrates and insulin doses etc..

Participants in the event were: children and young people with diabetes, family members and their relatives, various pharmaceutical firms, friends. Various media broadcasted this event.

Donor: Mr. Ilir Dizdar,ex – Student of “December”(the students movement that bought down communism in Albania).

 

Print Friendly, PDF & Email