Kërkesë për dhënie informacioni. Nr. _48_ Prot.1958

Nr.  _48_  Prot.1958                                                            Tiranë: 03 / 06 / 2015

 

 

 

 

Drejtuar:        Drejtor i Fondit të Sigurimeve Shëndetsore

 

 

 

Lënda:            Kërkesë për dhënie informacioni          

 

 

 

I nderuar  Z. Astrit BECI,

 

 

Unë Asim Toro, Kryetari i Shoqatës së Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet, në emër të gjithë komunitetit me diabet që përfaqsoj, kërkojmë: Informacion për numrin e personave të prekur nga sëmundja e diabetit tip 1 sipas moshës dhe shtrirjes gjeografike.

 

Duke qenë se ne jemi një shoqat pacientësh, në shërbim të fëmijëve dhe të rinjve që kanë diabet, qëllimi ynë është të ndërgjegjësojmë dhe të ndihmojmë pacientët me diabet si dhe të mbrojmë të drejtat e këtij komuntiteti.

 

Ne mbetemi me besimin për një bashkëpunim sa më të hapur dhe transparent nga institucioni juaj, dhe ju sigurojmë për mbështetjen dhe pozitivitetin e iniciativës tonë.

 

Ka shumë rëndësi që të realizohet transparenca e kësaj pune pa paragjykime, në mënyre që të minimizohen rastet abuzive dhe keqpërdorimet.

 

 

 

 

Duke Ju falenderuar paraprakisht,

 

Asim   TORO 

Drejtori Ekzekutiv

Shoqatës së Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet

Print Friendly, PDF & Email