KARTA SHQIPËTARE E TËDREJTAVE TË PACIENTIT

Miratuar me Urdhër tëMinistrit të Shëndetësisë,Nr. 657, Dt. 15/02/ 2010
Mbështetur në pikën 3, të nenit 116, të kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe të ligjit nr. 10107, datë 30.03.2009 “Për Kujdesin Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, me qëllim zbatimin e tëdrejtave si dhe fuqizimin e rolit tëpacientëve, në funksionimin sa më mirë të shërbimit shëndetësor në Shqipëri.

kliko për më tëpër këtu KARTA_SHQIPETARE_E_TE_DREJTAVE_TE_PACIENTIT_e_miratuar

Print Friendly, PDF & Email