Fushatë depistimi për sensibilizimin e Diabetit / Diabetes screening for awareness

Muaji Nëntor është Muaji Botëror i Diabet, si i tillë ne Shoqata e Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet kemi vendosur që ky muaj të jetë plot aktivitete që konsistojnë në ndërgjegjësimin për diabetin. Qëllimi jonë është të rrisim vëmëndjen dhe mbështetjen për sensibilizimin për këtë sëmundje.

Pikërisht sot, 03 Nëntor u zhvillua aktiviteti “Depistimi për Diabetin”, me mbështatjen e kompanisë farmaceutike “Trimed”, pasi ishte lajmëruar ditë më parë në shumë rrjete sociale që disponon SH.F.R.D.
Kryefjala e këtij aktiviteti ishte të luftojmë për diabetin, të zbulojmë në kohë diabetin, si nga shenjat dhe nga depistimi, të këshillojmë të gjithë pacientët që kishin glicemi shumë të ulët apo shumë të lartë. Kjo e fundit u mundësua nga profesionistët e Shëndetësisë që ndodheshin aty,  dhe jo vetëm, të gjithë anëtarët, vullnetarët, pjestarët e stafit u ndanë në grupe sipas një plani paraprak në disa zona të Tiranës, për të dhënë indormacion rreth Diabetit si dhe për të mbështetur kauzën “Kërkoj dhe unë rimbursimin e fishave!”.
Vendi i zhvillimit të kësaj fushate ishte Ish Stacioni i Trenit. Çdo veprim i grupit ishte në të mirë të komunitetit tonë. Nga të gjithë pati një impakt, madje edhe media u bë pjesëmarrëse.
U zhvilluan intervista dhe u vendos në dispozicion gjithë informacioni i nevojshëm për çfarë zhvillohet e gjithë kjo punë.
Kompania Trimed, gjithashtu ofroi një sasi të konsiderueshme çantash që në brendësi kishin edhe kuletë për mbajtjen e aparatit për matjen e glicemisë për personat me Diabet.

Sigurisht, do të kemi dhe shumë aktivitete të tjera, për të cilat jemi duke punuar dhe do të ketë një vazhdimësi sensibilizimi dhe ndërgjegjësimi.

 

Shihemi të shtunën te Sheshi “Nënë Tereza”, datë 10 Nëntor më orën 10:00. Ku do të ofrohen matje glicemish për shkak të impaktit që pati këtë herë…
#Diabeti_Shqetesim_i_cdo_familjeje

Falenderojmë Kompanin Trimed, Bashkinë Tiranë dhe Median Top Channel

November is the World Diabetes Month, as we have at the Children and Youth Association of Diabetes, and decided that this month be full of activities that consist of awareness of diabetes.

Our goal is to increase our attention and support for awareness of this disease.

Exactly today, 03 November, the activity “Diabetes Screening” took place, with the support of the pharmaceutical company “Trimed”, as it was announced days ago in many social networks owned by SH.F.R.D.

The main purpose of this activity was to fight for diabetes, to detect diabetes in time, both by signs and by screening, to advise all patients with very low or very high blood sugar levels.

The latter was provided by the health professionals who were there, and not only, all members, volunteers, staff members were divided into groups according to a preliminary plan in some areas of Tirana to give an insight into Diabetes as well as to backing the cause “I want reimbursement of diabetes strips !”.
Place of development of this campaign was the Train Station, Tirana. Every group action was in the best of our community .From all had an impact, and even the media became involved. Interviews were conducted and all necessary information on what is being done is available.

The Trimed Company also offered a considerable amount of bags that contained in the interior a handbag for holding glucose syndrome for people with diabetes.

Of course, we will have many other activities that we are working on and will continue to raise awareness .

See you on Saturday at Mother Teresa Square, on November 10 at 10:00.
Will be offered glycemic measurements due to the impact it had this time…
#Diabetes_concerns_every_family

Thanks for Trimed Company, the Municipality of Tirana and the Media Top Channel

Print Friendly, PDF & Email