Ecje dhe vrapim në bregdetin e qytetit të Durrësit / Walking and running on the coast of the city of Durrës

Tashmë për anëtaret e Shoqatës së Fëmijëvë dhe të Rinjve me Diabet e diela është bërë një ditë rutinë e aktiviteteve në natyrë. Pas ngjitjes në Malin me Gropa. Të rinjtë dhe fëmijët e SHFRD u drejtuan drejt Durrësit për të bërë një aktivitet shumë interesant dhe me vlerë sic është vrapimi dhe ecja buzë detit në formën e një minimaratone.

Edhe pse parashikimi i motit tregonte nje ditë me shi, asgjë nuk mund t’i ndalte të rinjtë për të realizuar aktivitetin e tyre. Nisja u bë nga Tirana në orën 07:00 në mëngjes, por gjithashtu kishte dhe disa të rinjë që na u bashkuan nga qyteti i Durrësit. Fillimisht sapo u takuam kryem matjet ë glicemisë që normalisht janë gjëja më e rëndësishme para fillimit të një aktiviteti të tillë.  Midis nesh kishte dhe disa të rinjë që kishin kaluar infektimin me Covid-19 dhe së bashku diskutuam dhe morëm eksperiencat e tyre se si të përballojmë stresin dhe ta kalojmë sa më lehtë. Të gjithë ishin në një mendje që aktiviteti fizik dhe shëtitja në natyrë është ilaci kryesor për të gjitha sëmundjet, dhe dyfish e rëndësishme kur bëhet fjalë për personat me diabet .

Duke qenë se aktiviteti ynë ishte në bashkëpunim me Maraton Albania, midis nesh kishte shumë persona që nuk ishin me diabet. Ne u folem atyre për rreziqet dhe rëndësinë e kapjes së hershme të sëmundjes së shekullit “Diabetit”. Gjithashtu kryem edhe disa matje glicemie për të vazhduar depistimet e herëpashershme.

Nisja nisi nga qyteti i Durrësit, në vendin e quajtur Ura e Dajlanit, drejtë destinacionit përfundimtar do të ishte Qerreti. Rruga ishte e gjatë 20 km dhe së bashku me kthimin 40 km. Një rrugë e gjatë por e bukur sepse përvec shoqërisë me miq të mirë ishe dhe në shoqerinë e dallgëve të detit, aromës së jodit dhe pulëbardhave. Enerigjitë positive ekzistonin kudo midis nesh dhe adrenalina sa vinte e rritej.

Drekuam buzë detit ku shijuam gatimin e një banori të zonës me peshk dhe karkaleca të freskët, që për personat me diabet janë një ushqim shumë i shëndetshëm.

Ky aktivitet u mbyll më së miri, plot energji, kënaqësi dhe me ide të reja për bashkëpunim me maratonomakët e Maraton Albanias.

SHFRD do të vazhdoj ndërgjegjësimin e të rinjve në lidhje me cështjen Diabet dhe rëndësinë e aktivitetit fizik.

Ju mirëpresim në aktivitetet e tjera!!!
Ky takim u mundësua në kuadër të Projektit me mbështëtjen  e Bordi i Çështjeve të Mira të përbër nga Lotaria Kombëtare dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë

logo
Falenderoni në vencanti në mundësimin e të gjitha këtyre temave: Bordi i Çështjeve të Mira, i përbër nga Lotaria Kombëtare dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Për më shumë foto kliko: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=www.diabet.al&set=a.3639635732816948

Already for members of the Association of Children and Youth with Diabetes Sunday has become a routine day of outdoor activities. After climbing the Mountain with Pits. SHFRD youth and children headed to Durrës to do a very interesting and valuable activity such as running and walking by the sea in the form of a mini marathon.

Although the weather forecast showed a rainy day, nothing could stop the young people from carrying out their activity. The departure was from Tirana at 07:00 in the morning, but there were also some young people who joined us from the city of Durrës. Initially we just met performed glycemic measurements which are normally the most important thing before starting such an activity. Among us were some young people who had passed the Covid-19 infection and together we discussed and got their experiences on how to cope with stress and get through it as easily as possible. Everyone agreed that physical activity and walking is the main cure for all diseases, and doubly important when it comes to people with diabetes.

Since our activity was in cooperation with Marathon Albania, among us there were many people who did not have diabetes. We talked to them about the dangers and importance of catching early-stage diabetes. We also performed some glycemic measurements to continue occasional screenings.

The departure started from the city of Durrës, in the place called Ura e Dajlanit, towards the final destination would be Qerreti. The road was 20 km long and along the return 40 km. A long but beautiful road because in addition to the company of good friends you were also in the company of sea waves, the smell of iodine and seagulls. Positive energies existed everywhere between us and the adrenaline was growing.

We had lunch by the sea where we enjoyed the cooking of an area resident with fresh fish and shrimp, which for people with diabetes are a very healthy food.

This activity closed in the best way, full of energy, pleasure and with new ideas for cooperation with the marathon runners of Marathon Albania.

SHFRD will continue to raise awareness among young people about the Diabetes issue and the importance of physical activity.

We welcome you in other activities !!!

This meeting was made possible within the Project with the support of the Board of Good Affairs composed of the National Lottery and the Ministry of Finance and Economy

Thank you in particular for enabling all of these topics: The Board of Good Affairs, composed of the National Lottery and the Ministry of Finance and Economy

Print Friendly, PDF & Email