Donacion për Shoqatën e Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet (Donation for “The Association of Children and Young People with Diabetes”)

“Shoqata e Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet”, me inicialet SH.F.R.D. është një shoqatë joqeveritare, jofitimprurëse, e regjistruar me Vendim Gjykate nr. 3492, datë 05.02.2013, pranë Gjykatës së Rrethit Tiranë, me NIPT L3150 6451N, Tiranë, Shqipëri.
“The Association of Children and Young People with Diabetes”, with the initials SH.F.R.D. is a non-governmental, non-profit association registered in the Court Decision no. 3492, date 05.02.2013, at the District Court of Tirana, with Nuis L3150 6451N, Tirana, Albania.

Shoqata është në shërbim të fëmijëve dhe të rinjve që jetojnë me diabet në Shqipëri, me vizionin e saj “Së bashku një zëri të fuqishëm sot, për një gjeneratë të shëndetshme nesër”
The association is in the service of children and youth living with diabetes in Albania, with its vision “Together a strong voice today for a healthy generation tomorrow”


Ju e bëni të mundur punën tonë! Donacioni juaj mund të ndryshojë jetën e personave të diagnostikuar me diabet.
You make our work possible! Your donation may change the lives of people diagnosed with diabetes.

Titulli i Llogarisë:       FËMIJËVE DHE TË RINJVE ME DIABET    L-31506451-N
Account Holder:    

Numri i Llogarisë      00001281744 ALL
Account No
IBAN:                         AL61 2121 1016 0000 0000 0128 1744
IBAN:                         
SWIFT                              CDISALTRXXX
EMRI I BANKËS        CREDINS BANK
BANK NAME

Për çdo donacion nëse dëshironi ne mund t´ju lëshojmë Vërtetimin për efekt përjashtimi nga taksat tuaja.
Për këtë na duhet Emri, Mbiemri dhe Adresa juaj të dhëna të cilat mund të na e nisni duke përdorur formularin në gjuhën shqip-anglisht në këtë link ose të cilin mund t´ua dërgojmë me mail.

For each donation, if you wish, we may issue you a Certificate of Effective Revenue from your taxes. For this we need your Name, Surname and Your Address that you can send to us using the form in  albanian-english  language on this link or which we can send by mail.

Print Friendly, PDF & Email