DEKLARATË PËR SHTYP

Dita Europiane për të Drejtat e Pacientëve

Nga: RRJETI I SHOQATAVE TË PACIENTËVE ME SËMUNDJE KRONIKE 

Tiranë, Shqipëri
10 Maj, 2017
Për shpërndarje të menjëhershme

Sëmundjet kronike, pjesë e axhendës dhe programeve politike

            Të drejtat e pacientit janë pjesë e të drejtave themelore të njeriut. Rrjeti i Shoqatave të Pacientëve me Sëmundje Kronike ka si mision të tij: Përmirësimin e cilësisë së jetës dhe i kujdesit për trajtim dhe mbështetje të vazhdueshme nëpërmjet bashkëpunimit, bashkërendimit, advokimit dhe lobimit midis grupeve të interesit dhe anëtarëve të tjerë në nivel kombëtar dhe me gjerë, duke patur në qendër PACIENTIN.

            Fuqizimi i zërit të pacientëve është angazhimi ynë kryesor në ofrimin e kontributit të përbashkët dhe avokimin e të drejtatave të pacientëve. Rrjeti ka filluar të funksionojë si një iniciativë e partneritetit midis një grupi shoqatash të pacientëve me sëmundje kronike në Shqipëri, me qëllim forcimin e zërit, avokimin dhe mbrojtjen e interesave në raport me ofruesit e sherbimeve dhe institucionet legjislative e ekzekutive.
Rrjeti ka për qëllim: Fuqizimimin, ruajtjen e integritetit dhe respektim i të drejtave të pacientëve me sëmundje kronike në përputhje me të drejtat themelore të njeriut; Rritjen e cilësisë së jetës; Reduktimin e shkeljeve të të drejtave të pacientëve në Shqipëri.

            Në Shqipëri të drejtat e pacientit ende nuk kanë marrë formë ligjore pavarësisht një sërë iniciativash që synojnë njohjen dhe zbatimin e të drejtave të pacientit nga institucionet publike, jo-publike dhe organizatat jo-fitimprurëse. Për pasojë, në këtë fushë mbetet akoma shumë për t’u bërë jo vetëm për përqasjen e legjislacionit me parimet e pranuara ndërkombëtare, por edhe për zbatimin në praktikë të tyre. Jeta, shëndeti, konfidencialiteti mjekësor janë të drejta personale dhe të patjetërsueshme që i gëzon çdo individ që i nënshtrohet kujdesit shëndetësor.

            Misioni i rrjetit mbështetet nga parimet themelore të Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut dhe “14 të Drejtat e Pacientit” dhe aspiron për të garantuar: Të drejtat për të patur akses dhe për të marrë kujdesin shëndetësor që i përgjigjet dinjitetit njerëzor nga institucionet shëndetësore dhe ofruesve të shërbimeve të sektorit shëndetësor;Të drejtat e pacientëve; Mbrojtjen kundër shkeljeve të të drejtave të njeriut dhe shkeljeve të të drejtave të pacientëve; Qasjen kur është e nevojshme për mbrojtje ligjore efektive dhe mjetet e mekanizmat e duhura; Përfshirjen në hartimin e politikave për pacientët, në planifikimin e programeve, praktikave dhe vlerësimit të tyre, zbatimin, garantimin dhe mbikëqyrjen e gëzimit të të drejtave, shërbime të barabarta shëndetësore, duke siguruar cilësi të lartë dhe efektivitet.

            Në këtë njëmbëdhjetë vjetor të Ditës së të Drejtave Europiane të Pacientëve, Rrjeti i drejtohet të gjitha Institucioneve Shtetërore dhe politik-bërësve përmes ndërgjegjësimit, që të bëjnë pjesë të axhendës, programeve të punës dhe atyre politike sëmundjet kronike si dhe garatimin e respektimin e të drejtave të pacientëve. Rrjeti thekson rëndësinë e amplifikimin të zërit të pacientëve, problemet e të cilëve janë të padëgjuara ose të injoruara, nga mungesa e vetëdijes në mesin e institucioneve e publikut të gjerë, apo për shkak të mungesës së legjislacionit që mbron të drejtat e tyre.
Përmes këtij ndërgjegjësimi, avokimi dhe lobimi në këtë ditë, ne kërkojmë hartimin e ligjislacionit të ri, përmirësime ligjore në fushat e shëndetit dhe kujdesit social për personat që jetojnë me sëmundje kronike si dhe implementimin e legjislacionit ekzistues gjatë procesit të përafrimit të ligjislacionit vendas me atë Europian mbi të drejtat e pacientëve.

            Autoritetet shtetërore dhe institucionet kombëtare, Organizatat pacientët dhe kompanitë farmaceutike duhet të punojnë së bashku për të kapërcyer barrierat në rritje dhe pabarazitë në informimin dhe edukimin e pacientëve, mbështetje, monitorim, mbrojtje ligjore, dialog, buxhetim dhe legjislacion i ri apo përmirësim i atij ekzistues.
Sot ne kërkojmë: Qasje të barabartë në trajtim me ilaçe dhe ato klinike; jo më ilaçe të falsifikuara; ngritjen e strukturave për Vlerësim të Teknologjisë Shëndetësore (HTA); qasja e bazuar në të drejtat e njeriut; inovacion; përfshirjen e pacientëve në politikë-bërje; kujdes shëndetësor me qendër pacientët; informim të pacientit me literaturë shëndetësore; rriten e sigurisë; trajtim me medikamente prioritare; angazhim maksimal për Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm; mbulim universal për shëndet.

            Ne synojmë dhe kërkojmë diskutimin, informimin dhe sigurimin e qasjeve të reja përmes sistemit ekzistuese rregullator kombëtar të ilaçeve, për një menaxhim më të mirë të qasjes ndaj inovacionit. Qasja ndaj terapive të reja kontribuon me forcë në garantimin e cilësisë së jetës së pacientëve dhe cilësinë e shërbimeve shëndetësore të ofruara, duke respektuar vlerat themelore të njohura nga Karta Evropiane e të Drejtave të Pacientëve.

            Vendosja e Pacientit në qendër të sistemit shëndetësor është një nga zhvillimet e fundit të fuqizimit dhe reformimit të sistemeve shëndetësore në Evropë dhe në Botë. Thelbi i kësaj lëvizjeje është shndërrimi i pacientëve në partnerë aktiv të fuqishëm për realizimin e objektivave të sistemeve shëndetësore. Hapi i parë në këtë lëvizje është formulimi në mënyrë konsensuale i të Drejtave, roleve, përgjegjësive, dhe mekanizmave të fuqizimit të pacientëve si bashkëaktor të sistemit shëndetësor.

Në këtë kontekst, duhet angazhim konkret në afrimin ndaj inovacionit në trajtim, lehtësmi i procedurave aktuale, transparencë për autorizim, çmimin, rimbursimin dhe tejkalimin e hendekut të shkaktuar nga mungesa e informacionit dhe përfshirja e pacientëve në këto procese.

Njëkohësisht Rrjeti i Shoqatave të Pacientëve me Sëmundje Kronike mendon dhe gjykon se është momenti i inicimit dhe mbështetjes së procesit të hartimit dhe zhvillimit të mekanizmit të ankesës në spitale si dhe ngritjen e strukturave organizative nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë.

Kjo ditë le të jetë një rast për të diskutuar dhe marrë angazhime nga ana e Institucioneve Shtetërore për të përmirësuar respektimin e të drejtave të pacientëve dhe përfshirjen e tyre në proceset e hartimit të politikave, rregulloreve dhe protokolleve në nivel kombëtar.

Rrjeti i Shoqatave të Pacientëve me Sëmundje Kronike:

Shoqata e Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet

Shoqata e Pacienteve me Talasemi dhe Onko-Homoglobinopati

Shoqata e Personave me Dëmtime të Shtyllës Kurrizore të Shqipërisë

Shoqata Shqiptare e Hemofilisë

Shoqata Shqiptare e Personave që Jetojnë me HIV/AIDS

Shoqata “United for a Better Life”.

 

 

DEKLARATË PËR SHTYP_PRESS RELEASE

Print Friendly, PDF & Email