Aktivitet edukativ për fëmijët me diabet – Educational activities for children with diabetes

Aktiviteti u zhvillua në datë 04/05/2014, pranë ambjenteve të Kompleksit Turistik Dajti Ekspres.

Qëllimi kryesor i këtij projekti ishte që fëmijët të informoheshin dhe të edukoheshin sesi ta menaxhonin sa më mirë diabetin gjatë aktiviteteve të ndyshme me bashkmoshatarët e tyre. Gjatë aktivitetit u organizuan biseda të lira me tema të cilat u zgjodhën nga vetë fëmijët dhe të rinjtë e pranishëm në aktivitet. Këto biseda u suportuan nga mjeku, psikologia dhe stafi, të cilët i dhanë përgjigje të gjitha pyetjeve dhe shqetësimeve që ndeshnin të rinjtë gjatë përditshmërisë së tyre në lidhje me diabetin. Në këtë aktivitet u transmetua mesazhi që ne jemi të barabartë me të tjerët dhe nuk mund të privohemi nga aktivitete të ndryshme të përditshmërisë tonë. Ky informim u realizua më së miri edhe nëpërmjet argëtimit.

Në aktivitet morën pjesë mjekë, infermierë, psikolologë, dietologë dhe antarë të shoqatës.

Donatorë: Firma Farmaceutike “Novo Nordisk’’.

 1

2

 

Educational activities for children with diabetes 2014

The event was held on 05.04.2014, at the premises of the Tourist Complex DAJTI Express.

The main goal of this project was to inform and educate children and youth with diabetes about how to best manage diabetes during different activities with their peers. During the event, we organized free discussions on topics that were chosen by the children and young people attending the event. These conversations were moderated and supported by doctors, psychologists and staff of the association who gave answers to all questions and concerns encountered by young people in their everyday fight with diabetes. In this event, we addressed the message that we are equal to others and we cannot fall short of the different activities of our daily life.

The event was attended by doctors, nurses, psychologists, diet experts and members of the association.

Donor: Pharmaceutical firm “Novo Nordisk”.

Print Friendly, PDF & Email