Aktivitet “Diabeti kërkon informim” – Activity “Diabetes requires information”

Aktiviteti u mbajt në datë 12/07/2014, pranë ambjenteve të Universitetit Europian të Tiranës.

Qëllimi këtij aktiviteti ishte informimi dhe edukimi i fëmijëve dhe të rinjve me diabet, për të menaxhuar sa më mirë sëmundjen e tyre, informacione të vlefshme për kujdesin ndaj shëndetit të tyre si dhe këshilla se çfarë duhet të kenë parasysh për të mos pasur komplikacione të mëvonshme.

Temat të cilat u referuan ishin:

  1. Vetkontrolli
  2. Higjena e gojës
  3. Komplikacionet e diabetit
  4. Aktiviteti fizik

Në aktivitet morën pjesë fëmijë dhe të rinjë me diabet, prindër dhe të afërm të tyre, njerëz nga shoqëria civile, drejtues të organizatave të ndryshme rinore, firma të ndryshme farmaceutike, miq dhe dashamirës, media dhe referuan antarë të shoqatës.

Referimet u mbajtën nga: Kryetari i shoqatës Z Asim TORO, Moderatore Znj. Jetmira GJONAJ, Anëtare e Bordit Drejtues Marsela XHINDI (Infermiere), Marjola ÇAUSHAJ (Stomatologe), Atika KADI (Studente Infermierie) dhe Andi RABIAJ (Student për Mjeksi), Anëtare e stafit Daniela KOSTAJ dhe Dea SHANTO.

Mbështetësit e aktivitetit ishin Universiteti Europian i Tiranës, Firma farmaceutike ACCU CHEK, Kompania AGNA GROUP, si dhe Televizioni AGON CHANNEL. Në aktivitet u trajtuan temat e lartpërmëndura, të prezantuara në Power Point si dhe në fund të prezantimeve u zhvilluan bashkëbisedime me të pranishmit në sallë në lidhje me pyetjet dhe paqartësitë që ata kishin në lidhje me kontrollin e diabetit dhe temat e referuara.

Duhet të theksojmë se fal bashkpunimeve me Firmën farmaceutike Accu Chek dhe Kompaninë Agna Group u mundësuan Aparate dhe Fisha falas për fëmijët dhe të rinjtë me diabet të pranishëm në aktivitet si dhe pije pa sheqer për të gjithë pjesmarrësit.

3

 

Activity “Diabetes requires information”

Activity was held on 12/07/2014 near European university of Tirana.

The purpose of this activity was about information and education of children and youth with diabetes on how to manage their disease,valuable informations about taking care of their health and advices about avoiding later complications.

Referred issues were:

  1. Selfcontrol
  2. Oral hygiene
  3. Diabetes complications
  4. Physical activity

The activity was attended by children and youth with diabetes ,parents and relatives,civil society ,leaders of different youth organizations ,pharmaceutical firms,friends ,media and referred members of association.

        Referred by :Leader of association Mr.Asim TORO, Moderator Ms.Jetmira GJONAJ,member of the governing board Marsela XHINDI(nurse), Marjola CAUSHAJ (dentist),Atika KADI (nurse student) and Andi RABIAJ (medicine student),member of staff Daniela KOSTAJ and Dea SHANTO.

Supporters of the activity were: European University of Tirana,Pharmaceutical firm ACCU CHEK, AGNA GROUP company,and AGON CHANNEL.In the activity the issues were presented in Powerpoint, which developed conversations between participants about their questions and uncertainities regarding  diabetes and dhe issues referred.

Thanks to the cooperation with pharmaceutical firm ACCU CHEK and AGNA GROUP company we could donate free glucose metters ,test strips and sugarfree drinks to the participants of the activity.

Print Friendly, PDF & Email